Menüü

TAAVI TARKVARA PRIVAATSUSTINGIMUSED 

Kehtivad alates 01.04.2020

 

 • MÕISTED

Käesolevas Privaatsustingimustes käsitletavate mõistete tähendused:

Taavi Tarkvara - juriidiline isik Taavi Tarkvara OÜ (registrikood 10265337, aadress Turu plats 5-17, 11611 Tallinn, Eesti, e-post: ).

Isikuandmed - Andmesubjekti kohta tuvastatud või tuvastatav teave.

Isikuandmete Töötlemine – Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Andmesubjekt - füüsiline isik, kelle kohta on Taavi Tarkvara OÜ-l teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektiks on näiteks Kliendi Kasutajad, Külastajad ja Taavi Tarkvara töötajad. Andmesubjektina ei käsitleda isikuid, kelle andmeid Klient Tarkvaraprogrammis töötleb.

Moodul - igasugused Taavi Tarkvara poolt pakutavad moodulid, mis on toodud välja kodulehel www.taavi.ee.

Tarkvaraprogramm - Kliendile pakutava tarkvaraprogrammi nimetuseks on majandustarkvara Taavi. Tarkvaraprogrammi eesmärgiks on pakkuda ja arendada laia funktsionaalsusega ning kliendi vajadusi arvestavat kodumaist majandustarkvara käsikäes asjatundliku ja operatiivse kasutajatoega. Tarkvaraprogramm on ühtlasi ka Teenus.

Tarkvaraprogrammi kasutajapõhine funktsioon - võimaldab Kliendi Kasutajal sisestada Tarkvaraprogrammi ainult Kliendile nähtavaid andmeid. Funktsiooni eesmärgiks ei ole isikuandmete ega konfidentsiaalse andmete kogumine.  

Konto - Kasutaja personaalne kasutajakonto, mille kaudu Kasutaja end identifitseerib ning mis annab õiguse Taavi Tarkvaraprogrammi moodulitele ligipääsuks. 

Kasutaja - Veebilehe külastaja või Tarkvaraprogrammi Kasutaja (füüsiline isik). 

Klient - Juriidiline isik, kes kasutab Tarkvaraprogrammi tasulist funktsiooni või muud Teenust Lepingu alusel.

Kliendi Kasutaja - Juriidilisest isikust Kliendi töötaja või muu isik, kellel on õigus Lepingu alusel Tarkvaraprogrammi kasutada. Kliendi kasutaja kohta kohaldatakse Kasutaja kohta sätestatut Käesolevates Privaatsustingimustes sätestatud eranditega.

Leping - Taavi Tarkvara ja Kliendi vahel sõlmitud litsentsileping või muu Teenuse osutamise leping või toote ostu-müügileping.

Vastutav Töötleja - isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. 

Volitatud Töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid Vastutava töötleja juhistel. 

 

 • ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ALUSED JA KOOSSEIS
  • Taavi Tarkvara töötleb Isikuandmeid nõusoleku või seaduse alusel. 
  • Nõusoleku aluseltöödeldakse Andmesubjekti Isikuandmeid nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Klient on kindlaks määranud. Nõusoleku andmine võib toimuda kirjalikult või elektrooniliselt. Tarkvaraprogrammi Konto loomisel või uudiskirja tellimisel annab Klient nõusoleku vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt vastava lahtri märgistamise kaudu Veebilehel või Tarkvaraprogrammis. 

Nõusoleku andmine ja Isikuandmete avaldamine võib toimuda Veebilehel, näiteks Tarkvaraprogrammi Konto avamisel, uudiskirja tellimisel, Tarkvaraprogrammi kasutamisel, tavapärase suhtluse tulemusel (e-post, telefoni, muu meedia teel). 

Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on mh õigustatud huvi ja Leping. 

 • Taavi Tarkvara kogub järgmist tüüpi Isikuandmed: 
 • Andmesubjekti poolt Taavi Tarkvarale avaldatud Isikuandmed; 
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed; 
 • Lepingueelsetel läbirääkimistel ja Lepingu sõlmisel tekkivad Isikuandmed; 
 • Lepingu täitmisel tekkivad Isikuandmed. Kliendi edastatud andmed jõuavad Taavi Tarkvarani krüpteeritult ja anonüümselt ning need salvestatakse Taavi Tarkvara serverisse. Vajadusel andmeid töödeldakse, saadetakse Kliendile tagasi ning pärast kustutatakse. Vajadusel saab Klient kogu andmebaasi koopia;
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
 • Taavi Tarkvara poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (Kasutajaga seotud teenused, e- kirjavahetus); 
 • Veebilehel ja Tarkvaraprogrammis võib muuhulgas sisalduda ka Isikuandmeid sisalduvat infot, mis pärinevad avalikult kättesaadavatest allikatest ja/või millele kohaldub avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS). AvTS näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega (AvTS § 31 lg 4);
 • automaatselt Tarkvaraprogrammi Veebilehe külastamisel või Tarkvaraprogrammi kasutamisel kogutavad andmed. Taavi Tarkvara kasutab Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Veebilehe ja Tarkvaraprogrammi kasutamise kohta eesmärgiga neid andmeid anonüümselt töödelda teenuste arendamiseks. Külastuse andmed töödeldakse ja muuhulgas edastatakse Google Analytics-ile. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara Kasutaja kasutab, kasutuse aega ning IP-aadressi. 
 • koolitustega ja infotundidega seoses saadud Isikuandmed. Taavi Tarkvara võib läbi viia koolitusi, infotunde ning Tarkvaraprogrammi või muude teenuste tutvustusi, millega seoses võib olla Isikuandmete Töötlemine suunatud koolitusega seonduvale, s.h teavitamine ning turundus, Taavi Tarkvara võib töödelda ka Andmesubjektiga seonduvaid koolitustega seonduvaid tegevusi ning koolitustunnistuste andmeid;
 • Taavi Tarkvara näeb Kliendi Kasutaja Isikuandmeid kaughoolduse ajal, kui Taavi Tarkvara töötaja võtab ühendust kliendi tööjaamaga. Selliseid Isikuandmeid Taavi Tarkvara ei töötle ega kogu.
 • ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
  • Taavi Tarkvara töötleb Isikuandmeid vaid nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas Kliendi ja Taavi Tarkvara vaheline Leping.
  • Taavi Tarkvara töötleb Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
 • kasutaja identifitseerimiseks ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
 • lepingu sõlmimisele eelnevateks meetmeteks; 
 • kasutajaga suhtlemiseks; 
 • kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks; 
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks; 
 • tarkvaraprogrammi eesmärgi täitmiseks; 
 • analüüsi ja statistika jaoks.

Kliendi ja Taavi Tarkvara vahelises Lepingus võidakse isikuandmete töötlemine täiendavalt reguleerida. 

 • Taavi Tarkvara töötleb isikuandmeid teenuste pakkumise, osutamise, Lepingu täitmise ja Teenuse arendamise eesmärgil.
 • Andmesubjekti identifitseerimisandmete (ees- ja perekonnanimi ning e-post) kogumise eesmärk on tuvastada Kasutaja Tarkvaraprogrammi kasutamise õigus ja ulatus.
 • Uudiskirja tellimisel kasutatakse Isikuandmeid e- kirjaga uudiskirjade saatmiseks, et teavitada Taavi Tarkvara pakutavatest teenustest. 
 • Kasutaja poolt Tarkvaraprogrammi sisestatud andmeid, avalikult kättesaadavatest allikatest kogutud andmeid ning avalikelt võrgulehtedelt ja avalikest andmekogudest juurdepääsupiiranguta teabele, millele kohaldub AvTS, töödeldakse Tarkvaraprogrammi eesmärgi täitmiseks. 
 • Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab OÜ-sse Taavi Tarkvara tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus alljärgnevat:
 • OÜ-le Taavi Tarkvara töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlus;
 • OÜ-le Taavi Tarkvara tööle kandideerija soovitajaks märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlus;
 • riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust meediast kogutud Isikuandmete Töötlus.

Kui puudub teistsugune kokkulepe, kustutab Taavi Tarkvara koheselt tööle kandideerija kohta kogutud Isikuandmed juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu.

 • Taavi Tarkvara töötleb Isikuandmeid ka organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimiseks ning sisehalduse eesmärkidel, sh töötajate isikuandmete töötlemiseks; kliendibaasi haldamise ja analüüsimise eesmärgil, et parandada Teenuse kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning Kasutajate rahulolu uuringute teostamiseks.
 • Automaatselt kogutud andmeid kasutatakse statistilistel eesmärkidel. Küpsiste jm sarnaste tehnoloogiate (sh IP aadress) kaudu kogutud teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse  kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks Kasutajate loendamiseks, Veebilehe ja Tarkvaraprogrammi arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.  
 • ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA EDASTAMINE 
  • Taavi Tarkvara võib edastada Isikuandmeidkolmandatele osapooltele, kellega Taavi Tarkvara teeb koostööd, oma kohustuste täitmiseks ja muudel kirjeldatud eesmärkidel, kui selleks tuleneb kohustus seadusest. 
  • Andmete edastamisel võtab Taavi Tarkvara endale kohustuse tagada, et andmete vastuvõtja järgiks samu Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, nagu on sätestatud käesolevates Privaatsustingimustes ning konfidentsiaalsuslepingute olemasolu. 
  • Taavi Tarkvara teatab kliendile viivitamatult andmete lekkimisest või kui on alust arvata, et selline leke tõenäoliselt tekib.
  • Taavi Tarkvara edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn. piisav isikuandmete kaitse või muul juhul, kui see on lubatud õigusaktidega, järgides õigusaktides sätestatud nõudeid. 
 • KLIENDI KASUTAJA
  • Kliendi Kasutaja suhtes kohaldatakse selle Kliendiga sõlmitud Lepingus toodud tingimusi. 

Juriidilisest isikust Kliendi Kasutajate osas on Klient Lepingus toodud ulatuses tema poolt määratud kasutajate isikuandmete osas Vastutav Töötleja ning Taavi Tarkvara on Volitatud Töötleja. 

 • Taavi Tarkvara töötleb Kliendi Kasutaja isikuandmeid, sh Kliendi Kasutajate poolt Tarkvaraprogrammi sisestatud andmeid, Kliendi ülesandel, vastavalt Kliendi juhistele ning vastavalt Kliendi ja Taavi Tarkvara vahelisele Lepingule. 

Juriidilisest isikust Kliendil on oma kasutajate Isikuandmete ja Konto üle kontroll, sh teabe nõudmise õigus, andmete parandamise, töötlemise piiramise, teenusele juurdepääsu piiramise, peatamise, lõpetamise õigus ning andmete kustutamise õigus. 

 • Kui Kliendi Kasutaja nõuab Taavi Tarkvaralt oma Isikuandmeid puudutavat teavet, edastab Taavi Tarkvara sellise taotluse juriidilisest isikust Kliendile, kes saab seejärel Taavi Tarkvaralt teavet sellise Kasutaja kohta taotleda. 
 • TAAVI TARKVARA TÖÖTAJATE ANDMED
  • Taavi Tarkvara kogub oma töötajate andmeid, mida on vaja riigiga suhtluseks ning tasude arvestuseks.
  • Taavi Tarkvara kogub oma töötajate andmed personalitarkvarasse. Personalitarkvarale on juurdepääs vaid raamatupidamisega tegelevatel töötajatel.
  • Taavi Tarkvara kogub oma töötajate andmeid töötasu arvestuse kohta. Töötasu andmetele on juurdepääs Taavi Tarkvara Volitatud Töötlejal ning teenust osutava ettevõtte töötajal.
  • Taavi Tarkvara muudab andmed seitse (7) aastat pärast töötaja lahkumist anonüümseks.

 

 • LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
  • Taavi Tarkvara Tarkvaraprogramm jm Teenused ei ole suunatud Lastele, kes on alla 13-aastased. 
  • Taavi Tarkvara ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastate isikute kohta. 
  • Juhul kui Taavi Tarkvara saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapse kohta, kasutab Taavi Tarkvara meetmeid selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks, v.a. lapsevanema või eestkostja vastupidise soovi korral. 
 • ISIKUANDMETE SÄILITAMINE 
  • Taavi Tarkvara kogub ja salvestab Isikuandmed elektroonilises vormingus ja teeb nende väljavõtteid vajadusel ka muudes vormingutes. Taavi Tarkvara kohustub tagama Isikuandmete turvalisuse, võttes selleks kasutusele asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, sh tagades konfidentsiaalsuslepingute olemasolu töötajatega ja muude isikutega, kellel on ligipääs Isikuandmetele. 
  • Taavi Tarkvara säilitab Isikuandmeid kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on mõistlikult vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. 
  • Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Taavi Tarkvara poolt selleks kehtestatud korrale.
  • Taavi Tarkvara ei säilita:
   • Kolmandate isikute Isikuandmeid pärast kliendisuhte lõppemist (alates hetkest, kui on lõppenud kõik Teiega sõlmitud lepingud);
   • e-postiaadressi, mille esitate teenuse kasutamise taotluses ja millele ei järgne teenuselepingu sõlmimist Taavi Tarkvaraga;
   • Kliendiandmeid pärast kliendisuhte lõppemist (alates hetkest, kui on lõppenud kõik Teiega sõlmitud lepingud).
 • ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  • Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Taavi Tarkvarale e- kirja teel  oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 
  • Kui Kasutaja nõuab enda identifitseerimisandmete (ees- ja perekonnanimi ja e-post) kustutamist, kaotab ta juurdepääsuõiguse Tarkvaraprogrammi, kui eelnimetatud andmed on Taavi Tarkvara seadnud Tarkvaraprogrammi kasutamise tingimuseks. 
  • Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta, õigus nõuda ebaõigete Isikuandmete parandamist, Isikuandmete töötlemise piiramist ning õigus nõuda oma Isikuandmete ja Tarkvaraprogrammi sisestatud andmete kustutamist, pöördudes Taavi Tarkvara poole e-kirja teel.
  • Kui töötlemine toimub automatiseeritult ning Andmesubjekti nõusoleku või Lepingu alusel, on Andmesubjektil andmete ülekandmisõigus (õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või kui see on tehniliselt tefostatav, siis otse teisele vastutavale töötlejale üle kanda). 
  • Tarkvaraprogrammi sisestatud andmete kustutamise ja ülekandmise aja, vormi ja korra suhtes kohaldatakse Lepingus sätestatut. 
  • Kliendi Kasutajale kehtivad Privaatsustingimuste punktis 5 sätestatud erandid andmete nõudmise, edastamise, piiramise, ülekandmise ja kustutamise osas. 
  • Taavi Tarkvara võib keelduda Andmesubjekti taotlusest, kui see on põhjendamatu või ülemäärane, ohustab teiste inimeste privaatsust, on ebamõistlik või korduv või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
  • Andmesubjektil on õigus Taavi Tarkvara informatsiooni ja uudiste saamisest igal ajal loobuda, klõpsates uudiskirja lõpus nupul "loobu tellimusest" või võttes ühendust e-posti teel: . Taavi Tarkvara märgib, et uudiskirjad võivad sisaldada Andmesubjektile kasulikku teavet Taavi Tarkvara teenuste ja muude kasulike pakkumiste kohta.
 • MUUD TINGIMUSED
  • Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Taavi Tarkvara poole e-posti teel .
  • Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Taavi Tarkvara, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiab aadressilt https://www.aki.ee/et.
  • Taavi Tarkvaral on õigus põhimõtteid ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Taavi Tarkvara kodulehe kaudu või e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.
 • KONTAKTANDMED

Käesolevate Privaatsustingimuste või andmete töötlemisega seotud küsimustega saab ühendust võtta e-posti teel: .

Taavi Tarkvara OÜ 

registrikood 10265337

Turu plats 5-17

11611 Tallinn 

e-post 

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge