Kodakondsuse seadus

Vastu võetud 19.01.1995
RT I 1995, 12, 122
jõustumine 01.04.1995

 

Hetkel kehtiv https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020006?leiaKehtiv