Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
Avaldamismärge : RTI, 21.12.2006, 57, 428

«Töötuskindlustuse seaduse» alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord
Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määrus nr 253

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 9 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib «Töötuskindlustuse seaduse» alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamist töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamiseks.

§ 2. Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamine

(1) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamisel on aluseks järgmised andmed:
1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma;
2) eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määr;
3) kindlustatute koguarv eelmisel kalendriaastal.

(2) Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu arvutatakse järgmiselt:
1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma jagatakse eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määraga;
2) punkti 1 kohaselt saadud tulemus jagatakse kindlustatute koguarvuga eelmisel kalendriaastal;
3) punkti 2 kohaselt saadud tulemus jagatakse eelmise kalendriaasta kalendripäevade arvuga.

(3) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal arvutab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliameti andmete alusel hiljemalt jooksva kalendriaasta kolmandal tööpäeval.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

Avaldamismärge : RTL, 16.01.2003, 8, 91

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 3

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663) § 42 lõike 2 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tõendi vorm, mille tööandja annab kindlustatule tema nõudmisel töösuhte lõpetamisel viimasel 12 töötatud kalendrikuul makstud tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude lõikes (lisa).

§ 2. Kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 11. juuli 2002. a määrus nr 97 «Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete tõendi vorm» (RTL 2002, 84, 1302).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Vabariigi Valitsuse 24. novembri 2005. a määrus nr 285

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 41 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad 2006. aastaks.

§ 2. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 2006. aastal on 0,6% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 3. Tööandja töötuskindlustusmakse määr

Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2006. aastal on 0,3% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Jaak AAB
Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja : Sotsiaalminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :
Avaldamismärge : RTL, 14.12.2006, 87, 1605

Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm
Sotsiaalministri 6. detsembri 2006. a määrus nr 64

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm (lisa), mille tööandja annab kindlustatule tema nõudmisel töö- või teenistussuhte või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpetamisel viimasel kolmel töötatud või abikaasatasu maksmise kalendrikuul makstud tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude kaupa.

§ 2. Kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 3 «Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm» (RTL 2003, 8, 91) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :
Avaldamismärge : RTI, 30.11.2006, 52, 393

Töötuskindlustusmakse määrad 2007. aastal
Vabariigi Valitsuse 24. novembri 2006. a määrus nr 241

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 41 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad 2007. aastaks.

§ 2. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 2007. aastal on 0,6% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 3. Tööandja töötuskindlustusmakse määr

Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2007. aastal on 0,3% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT