Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 01.07.2014
Avaldamismärge: RT I, 16.04.2014, 2

Maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.03.2014

§ 1. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) teostada järelevalvet töötamise registreerimise kohustuse täitmise üle.”;

2) seaduse 1. peatükki täiendatakse pärast § 25 jaoga 31 järgmises sõnastuses:

„31. jagu
Töötamise register

§ 251. Töötamise register

(1) Töötamise register on käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatud registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

(2) Töötamise registri volitatud töötlejad on Tööinspektsioon ja Eesti Töötukassa. Tööinspektsioonil on õigus teha käesoleva seaduse § 255 punktis 4 nimetatud otsuse alusel individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse §-s 251 nimetatud kandeid. Töötukassal on õigus teha käesoleva seaduse § 255 punktis 3 nimetatud dokumendi alusel kandeid, juhul kui selle alusel tuvastatakse õigus töötuskindlustuse seaduse alusel määratavale hüvitisele või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel määratavale töötutoetusele.

(3) Käesolevas jaos kasutatakse töötamise registriga seotud mõisteid järgmises tähenduses:
1) töötamine – töö tegemine töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, avalik teenistus avaliku teenistuse seaduse § 5 tähenduses või töö tegemine vabatahtlikkuse alusel tasu saamata;
2) tööd tegev isik – füüsiline isik, kes teeb tööd käesoleva lõike punktis 1 toodud tähenduses;
3) tööd võimaldav isik – Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud isiku ametikohale;
4) töötamise alustamine – töölepingu ja vabatahtlikkuse alusel tööd tegeva isiku tööle asumine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäeva täpsusega ning avalikus teenistuses ametikohale asumise aeg kuupäeva täpsusega;
5) töötamise peatumine – tööd tegeva isiku viibimine lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses või poolte kokkuleppel antaval tasustamata puhkusel;
6) töötamise lõpetamine – töölepingu ja vabatahtlikkuse alusel tööd tegeva isiku töö lõpetamine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu lõppemine kuupäeva täpsusega ja teenistusest vabastamine kuupäeva täpsusega ning tööd tegeva isiku maksukohustuse üleminek teise riiki kuupäeva täpsusega.

(4) Töötamise registrisse kantakse andmed järgmiste töötamise liikide ja füüsiliste isikute kohta, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis:
1) töölepingu alusel töötav isik;
2) võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja;
3) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige;
4) ametnik ja töötaja avaliku teenistuse seaduse § 7 tähenduses;
5) Riigikogu liige;
6) Vabariigi President;
7) Vabariigi Valitsuse liige;
8) kohtunik;
9) õiguskantsler;
10) riigikontrolör;
11) riiklik lepitaja;
12) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige;
13) valla- või linnavalitsuse liige;
14) osavalla- või linnaosavanem;
15) avalik-õigusliku ameti kandja;
16) pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas olev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel, või välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas olev mittetöötav abikaasa, kellele makstakse abikaasatasu välisteenistuse seaduse § 67 alusel.

(5) Töötamise registrisse kantakse andmed äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures vabatahtlikkuse alusel töötavate isikute kohta.

(6) Töötamise registri kande õigsuse eest vastutab kande tegija.

(7) Vea ilmnemisel on kande tegija kohustatud ebaõige kande viivitamata parandama. Kui kande tegijal ei ole võimalik kannet ise parandada, esitab ta vastutavale töötlejale taotluse käesoleva seaduse § 256 lõikes 2 sätestatud korras.

§ 252. Registreerimiskohustus

(1) Töötamise registreerimisel on kohustatud isikuks tööd võimaldav isik.

(2) Tööd võimaldav isik on kohustatud töötamise registris registreerima käesoleva seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud isiku töötamise alustamise, peatumise ja lõpetamise ning töötamise liigi.

(3) Töötamise alustamine registreeritakse hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

(4) Töötamise peatumine ja lõpetamine registreeritakse kümne päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates.

§ 253. Maksuhalduri pädevus töötamise tuvastamisel

(1) Maksuhalduril on õigus tuvastada töötamise alustamine ja lõpetamine ning teha vajaduse korral selle kohta käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud tingimustele vastav otsus.

(2) Töötamise alustamise ja lõpetamise tuvastamisel kohaldatakse maksumenetlust reguleerivaid sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

§ 254. Töötamise registrisse kantavad andmed

(1) Tööd võimaldav isik kannab töötamise registrisse järgmised andmed:
1) tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) käesoleva seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) isikukoodi puudumisel kuni viiepäevase töötamise korral sünniaeg;
4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;
5) töötamise alustamise kuupäev;
6) käesoleva seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud töötamise liik;
7) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada;
8) töötamise peatumise algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus;
9) töötamise lõpetamise kuupäev ja alus.

(2) Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 alusel sätestatud registri põhimääruses võib riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil teha erisusi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmete koosseisu ning andmete registrisse kandmise osas.

(3) Tööd võimaldaval isikul on õigus töötamise alustamine registreerida lihtsustatud korras. Selleks esitab tööd võimaldav isik tööd tegeva isiku isikukoodi ja töötamise alustamise kuupäeva ning enda registri- või isikukoodi telefoni teel või lühisõnumiga maksuhalduri veebilehel avaldatud telefoninumbrile. Muud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kannab tööd võimaldav isik töötamise registrisse seitsme kalendripäeva jooksul lihtsustatud korras registreerimisest arvates.

§ 255. Töötamise registri kande alus

Töötamise registri kanded tehakse vastavalt äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning rahvastikuregistri andmetele ning kande aluseks on:
1) tööd võimaldava isiku ja tööd tegeva isiku vaheline kokkulepe töötamise kohta või haldusakt avalikus teenistuses;
2) tööd võimaldava isiku taotlus kande tegemiseks;
3) jõustunud kohtulahend;
4) töövaidluskomisjoni jõustunud otsus;
5) maksuotsus.

§ 256. Töötamise registri kande parandamine

(1) Tööd võimaldav isik saab töötamise registrisse tehtud vigast registrikannet elektroonselt parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatumise või lõpetamise kuupäevast alates.

(2) Kande tegemisest kolme kuu möödumisel saab kannet parandada üksnes kande parandamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel vastutava töötleja otsusega. Taotlus esitatakse vastutavale töötlejale 14 päeva jooksul muutmise vajadusest teadasaamisest arvates. Taotluses märgitakse andmete esitaja nimi ja kontaktandmed. Taotlusele lisatakse tõendid muudatuse tegemise vajalikkuse kohta.

(3) Vastutav töötleja teeb otsuse kande parandamise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

(4) Kui vastutaval töötlejal tekib kahtlus kande või selle parandamise taotluse õigsuses, on vastutaval töötlejal õigus teha kande teinud isikule järelepärimisi ja nõuda täiendavaid andmeid.

§ 257. Töötamise registri kande parandamisest keeldumine

(1) Vastutav töötleja võib keelduda kande parandamisest, kui kande parandamine ei ole põhjendatud.

(2) Vastutav töötleja teeb otsuse kande parandamisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

§ 258. Sunniraha töötamise registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest

(1) Kui tööd võimaldav isik ei ole käesoleva seaduse § 252 lõikes 3 sätestatud tähtajaks tööd tegeva isiku töötamise alustamist registreerinud või on jätnud käesoleva seaduse § 252 lõikes 4 sätestatud tähtajaks registreerimata töötamise lõpetamise, võib maksuhaldur määrata registreerimiseks täiendava tähtaja ja teha hoiatuse käesoleva seaduse § 136 kohaselt, et kohustuse registreerimata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha.

(2) Kui tööd võimaldav isik ei ole talle haldusaktiga pandud kohustust hoiatuses märgitud tähtpäevaks täitnud, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab kohustatud isikule sunniraha tasumise nõude korraldusega, määrab selles tasumise tähtaja ning teeb hoiatuse, et sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132.

(3) Töötamise alustamise ja lõpetamise registreerimiskohustuse täitmisele sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, sealjuures ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 721 järgmises sõnastuses:

㤠721. Isikusamasuse tuvastamine

(1) Maksuhaldur võib isiku teadmisel tema kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel tuvastada tema isikusamasuse korrakaitseseaduse tähenduses.

(2) Maksuhalduri ametnikul on isikusamasuse tuvastamiseks õigus peatada isik, nõuda temalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja saada isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid ütlusi.

(3) Maksuhalduri ametnik võib isikusamasuse tuvastamisel nõuda isikult eriõigust tõendava dokumendi esitamist, kui õigusakti kohaselt on isik kohustatud sellist dokumenti kaasas kandma.

(4) Maksuhalduri ametnik võib dokumendile kantud või isiku antud andmete õigsust kontrollida rahvastikuregistrist või muust Euroopa Liidu õigusakti või seaduse alusel loodud andmekogust.

(5) Isikusamasuse tuvastamisel on maksuhalduri ametnikul õigus kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu. Maksuhalduri ametnikul on isikusamasuse tuvastamisel õigus kasutada füüsilist jõudu, kui see muu haldussunnivahendiga ei ole võimalik.

(6) Enne vahetu sunni kohaldamist on maksuhalduri ametnik kohustatud hoiatama isikut, kelle suhtes ta kavatseb vahetut sundi kohaldada.

(7) Vahetu sunni kohaldamine protokollitakse haldusmenetluse seaduse §-s 18 sätestatud alustel ja korras. Protokollis märgitakse lisaks haldusmenetluse seaduses sätestatud andmetele kohaldatud vahetu sunni vahend, sunnivahendit kohaldanud ametiisik ja isik, kelle suhtes vahetut sundi kohaldati.

(8) Isikule, kelle suhtes vahetut sundi kohaldati, antakse tema nõudmisel esimesel võimalusel protokolli ärakiri.”;

4) paragrahvi 135 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-des 258, 67, 71 ja 91 ning maksuseaduses ette nähtud sunniraha ja asendustäitmise suhtes kohaldatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatut, arvestades käesolevas seaduses ja maksuseaduses sätestatud erisusi.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 1686 järgmises sõnastuses:

„§ 1686. Töötamise registrisse kehtivate andmete ülekandmine

Ravikindlustuse seaduse § 17 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel ravikindlustuse andmekogusse kantud isikuandmed ning kindlustuskaitse tekkimise, lõppemise ja peatumise aluseks olevad andmed kantakse töötamise registrisse 2014. aasta 1. juuli seisuga.”.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees