Avaldamismärge : RTL, 26.06.2001, 77, 1039

Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest
Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määrus nr 61

Määrus kehtestatakse «Töö- ja puhkeaja seaduse» (RT I 2001, 17, 78) paragrahvi 18 lõike 4 ja paragrahvi 23 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrust kohaldatakse keskmise palga maksmisel «Töö- ja puhkeaja seaduse» paragrahvi 18 lõigetes 1 ja 2 sätestatud lapse toitmiseks antud vaheaegade ja paragrahvis 23 sätestatud puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäeva eest.

(2) Säilitatava keskmise palga arvutab tööandja «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) paragrahvi 2 lõikes 6 sätestatud korras ja maksab palgapäeval töötajale.

§ 2. Keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

(1) Kehtestada andmiku vorm riigieelarve vahenditest puhkusetasu ja palga hüvitise taotlemiseks (lisatakse).

(2) Tööandja esitab kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile vormikohase andmiku, milles näitab «Töö- ja puhkeaja seaduses» sätestatud alustel ja ulatuses lapse toitmise vaheaegade ja puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäevade eest töötajatele välja makstud summad.

(3) Pensioniametil on õigus kontrollida tööandjate poolt esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.

(4) Pensioniamet kannab andmikus toodud summa viie tööpäeva jooksul, arvates andmiku pensioniametisse saabumise kuupäevast, tööandja pangakontole. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib pensioniamet keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

(5) Pensioniamet peab tööandja esitatud andmete ja tööandja pangakontole üle kantud summade kohta eraldi arvestust.

§ 3. Rakendussätted

(1) Sotsiaalministri 22. detsembri 1999. a määrus nr 89 «Lapsetoitmise vaheaegade, lisapuhkepäevade, pikendatud ja täiendava puhkuse eest makstud summade riigieelarve vahenditest maksmise kord» (RTL 2000, 12, 118) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Käesolev määrus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61
«Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest»
lisa

Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 03.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel
Vastu võetud rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määrusega nr 2 (RTL 2003, 7, 60), jõustunud 18.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

16.01.2006 nr 5 (RTL 2006, 11, 199) 3.02.2006 (rakendatakse alates 1.01.2006)

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sotsiaalmaksu arvestamise põhimõtted «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel töötaja või teenistuja eest sotsiaalmaksu maksja jaoks. Arvestatud sotsiaalmaksu kohta täidetakse «Tulumaksuseaduse» § 54 lõike 3 alusel kehtestatud «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni» vormi TSD lisa 1 või 2.

§ 2. Palga maksmine

Vastavalt «Palgaseaduse» § 31 lõikele 11 makstakse palka vähemalt üks kord kuus. Palga maksmise tähtpäev määratakse kindlaks maksumaksja kollektiivlepingus, töö sisekorraeeskirjas või töölepingus (edaspidi töösisekord).

§ 3. Sotsiaalmaksu arvestamine

Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaks töötajale või teenistujale rahas makstud tasult, kuid mitte vähem kui " Sotsiaalmaksuseaduse" §-s 21 sätestatud kuumääralt (edaspidi kuumäär) iga töötaja või teenistuja kohta iga tasu väljamaksmise tähtpäeva sisaldava kuu (edaspidi tasu väljamaksmise kuu) eest.

[RTL 2006, 11, 199 - jõust. 3.02.2006] (rakendatakse alates 1.01.2006)

§ 4. Sotsiaalmaksu arvestamine palga maksmisel eelneval kuul

Kui tasu makstakse välja kuul, mis eelneb maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud antud tasu väljamaksmise kuule, arvestatakse sotsiaalmaks makstud tasult. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

§ 5. Sotsiaalmaksu arvestamine palga maksmisel järgneval kuul

Kui tasu makstakse välja kuul, mis järgneb maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud antud tasu väljamaksmise kuule ning nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest on kuumääralt sotsiaalmaks arvestatud, võib maksustatavat tasu vähendada kuumäära ja nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest makstud tasu positiivse vahe võrra, kuid mitte rohkem kui tasu makstakse. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

§ 6. Sotsiaalmaksu arvestamine kuumääralt

(1) Kui maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud tasu väljamaksmise kuul tasu teenimise kuu eest tasu ei makstud või makstud tasu jäi alla kuumäära, arvestatakse sotsiaalmaks kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mis on maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud tasu väljamaksmise kuu.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest on eelneva(te)l kuu(de)l tasu makstud, arvestatakse sotsiaalmaks kuumääralt, millest on maha arvatud eelneva(te)l kuu(de)l tasu väljamaksmise kuu eest makstud tasu, kuid mitte väiksemalt summalt, kui tasu väljamaksmise kuul tasu teenimise kuu eest makstud tasult.

§ 7. Sotsiaalmaksu arvestamine proportsionaalselt töötatud ajaga

(1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikes 3 nimetatud juhtudel arvestatakse sotsiaalmaks tasu väljamaksmise kuu eest vähemalt kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga tasu teenimise kuul. Nimetatud summa võetakse aluseks käesoleva määruse paragrahvides 5–6 sätestatud arvestuses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötatud aja proportsioon arvestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade summa jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud või töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.

[RTL 2006, 11, 199 - jõust. 3.02.2006] (rakendatakse alates 1.01.2006)

§ 8. Sotsiaalmaksu arvestamine lõpparvelt

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud töötaja või teenistuja töölt lahkumisel makstavalt lõpparvelt sotsiaalmaksu arvestamisel võetakse aluseks lõpparve arvestamisele vastav käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud üldine maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud palga maksmise tähtpäev, välja arvatud summade puhul, mis makstakse eelneva(te) tasu väljamaksmise kuu(de) eest.

Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis

Vastu võetud rahandusministri 3.01.2003. a määrusega nr 1 ( RTL 2003, 7, 59), jõustunud 18.01.2003.

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.01.2004 nr 1 (RTL 2004, 7, 101) 26.01.2004

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 7 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrus sätestab sotsiaalmaksu arvestuse üleandmise korra Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa poolt Maksu- ja Tolliametile ning sotsiaalmaksu arvestuse korra Maksu- ja Tolliametis ja maksumaksja juures.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§2. Arvelduste saldo võrdlemine

Enne sotsiaalmaksu arvestuse üleandmist Maksu- ja Tolliametile võrdlevad Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Haigekassa arvelduste saldod maksumaksjate andmetega. Kui maksumaksja poolt esitatud viimases andmikus (kuni kuus kuud enne sotsiaalmaksu arvestuse üleandmist Maksu- ja Tolliametile) näidatud arvelduste saldo ühtib sama perioodi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa kohalike asutuste arvestuse andmetega, loetakse saldo võrrelduks. Juhul kui maksumaksja poolt esitatud andmikus näidatud maksu arvelduste saldo ei ühti Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa andmetega, peab olema arvelduste saldo võrdlemise kohta maksumaksja kirjalik kinnitus. Kui maksumaksja arvelduste saldot ei kinnita, esitavad Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Haigekassa Maksu- ja Tolliametile maksumaksjate lõikes maksu määramiseks, sissenõudmiseks, maksuvaidluse lahendamiseks või maksuvõla kustutamiseks vajalikud dokumendid.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§3. Arvelduste saldo muutmine

Maksu- ja Tolliametile üleantud arvelduste saldot muudab Maksu- ja Tolliamet:
1) Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa poolt esitatud kirjalike andmete alusel;
2) Maksu- ja Tolliameti poolt läbiviidud maksurevisjonide põhjal.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§4. Arvelduste saldo üleandmine

(1) Maksu- ja Tolliametile antakse üle maksumaksjate arvelduste saldod seisuga 31. detsember 1998. a.

(2) Maksu arvestus antakse Maksu- ja Tolliametile üle elektroonsel kujul ja see peab sisaldama:
1) maksumaksja nime, registrinumbrit/koodi/füüsilisest isikust tööandja isikukoodi;
2) maksumaksja täielikku aadressi ja aadressi asukohakoodi vabariigi haldus- ja territoriaaljaotuse klassifikaatori järgi;
3) arvelduste eest vastutava isiku nime ja telefoninumbrit;
4) arvelduste saldot eraldi maksu ja intressi kohta.

(3) Kui maksumaksjal on ajatatud maksuvõlga, tuleb andmetes näidata arvelduste saldo hulgas olev ajatatud maksuvõla summa ja intressi määr ajatatud võlalt. Maksuvõla kohta, mille tasumistähtaeg ajakava kohaselt ei ole veel saabunud, esitatakse andmed tasumistähtaegade lõikes.

(4) Kui maksumaksjale on välja kuulutatud pankrot, esitatakse arvelduste saldo eraldi maksukohustuste kohta, mille tasumistähtaeg oli enne pankroti väljakuulutamist, ning maksukohustuste kohta, mille tasumistähtaeg on pärast pankroti väljakuulutamist.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§5. Arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliametis

(1) Maksu- ja Tolliamet peab maksumaksjate ja kindlustatavate arvestust maksukohustuslaste registri alusel.

(2) Maksu arvestust peetakse Maksu- ja Tolliametis maksumaksjate lõikes nende poolt tasumisele kuuluva ning tegelikult tasutud maksu kohta.

(3) Kindlustatavate lõikes peetakse arvestust nende eest tasumisele kuuluva ja tasutud maksu osas.

(4) Kui maksumaksja tasub ülekandmisele kuuluvast maksust ainult osa, jaotatakse tasutud maksusumma kindlustatavate vahel vastavalt sellele, millise osa moodustab kindlustatavalt arvutatud maksusumma üldisest tasumisele kuuluvast maksusummast.

(5) Maksu hilinemisega tasumise eest makstud intressi, erisoodustuste summalt tasutud maksu ja enammakstud maksu ei jaotata kindlustatavate vahel.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§6. Arvestuse alus

Maksu arvestuse aluseks on maksumaksja poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavad deklaratsioonid.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§7. Maksu laekumine

Maksumaksjad tasuvad maksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Sotsiaalmaksu kontojäägist kannab pank iga pangapäeva lõpus 60,606% riigieelarve riikliku pensionikindlustuse eelarvesse ja 39,394% riikliku ravikindlustuse eelarvesse.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§8. Maksu laekumise arvestus

(1) Maksu laekumise arvestuse aluseks on pangakonto väljavõtted ja muud dokumendid, mille alusel loetakse maks tasutuks.

(2) Maksumaksja poolt sotsiaalmaksu kandmisel Maksu- ja Tolliameti teisele tulukontole või riigieelarve tulu kandmisel sotsiaalmaksu kontole, võetakse tasutud summa arvele selle maksu või tuluna, kuhu makse pidi laekuma või üle kantama. Arveldused eelarvete vahel teeb Maksu- ja Tolliamet rahandusministri 17. oktoobri 2001. a määruse nr 91 «Kassalise teenindamise eeskiri» (RTL 2001, 118, 1692; 2002, 88, 1373) kohaselt.

[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§9. Maksu enammakse

(1) Kui maksumaksjal on mõne teise riikliku maksu osas enammakse, kantakse see maksumaksja kirjalikul taotlusel sotsiaalmaksu võla katteks ja sotsiaalmaksu enammakse teise riikliku maksu võla katteks «Maksukorralduse seaduses» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17) ettenähtud tähtaja jooksul.

(2) Maksu enammakse tagastatakse maksumaksjale tema kirjaliku taotluse alusel «Maksukorralduse seaduses» ettenähtud korras ja tähtajal. Füüsilisest isikust ettevõtjale tagastatakse enammakstud maksusumma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud andmete alusel maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

§10. «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel tasutud sotsiaalmaks

(1) Kui maksumaksjal on maksuvõlg, mis on tekkinud enne sotsiaalmaksuseaduse jõustumist, kaetakse maksumaksja poolt makstud summadest kõigepealt «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» (RT 1990, 9, 102; 1991, 32, 391; 1992, 21, 302; 34, 444; RT I 1993, 65, 924; 1994, 40, 656; 1995, 17, 235; 1996, 74, 1307; 1998, 40, 611; 59, 941) järgi tasumisele kuuluv maksuvõlg, arvestamata intressi.

(2) Lõikes 1 nimetatud maksuvõla osalisel tasumisel jaotatakse makstud summa riikliku pensionkindlustuse ja riikliku ravikindlustuse eelarvete vahel vastavalt sellele, kui suur on vastava kindlustuse osa võlasumma «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» järgi tasumisele kuuluvast sotsiaalmaksu võlast. Sellest tulenevad arveldused riikliku pensionikindlustuse eelarve ja riikliku ravikindlustuse eelarve vahel tehakse kord nädalas.

(3) «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» järgi tasutud maksu ei jaotata kindlustatavate vahel.

(4) 1998. a sotsiaalmaksu arvestuse andmikud esitatakse «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel ettenähtud korras ja tähtajal.

(5) «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel sotsiaalmaksu arvestuse andmikus deklareeritud ja pärast 1. jaanuari 1999. a väljamakstud summadelt arvestatud sotsiaalmaksu vormil TSD ei deklareerita.

Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord

Väljaandja: Rahandusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 22.03.2013, 1
Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord

Vastu võetud 15.03.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 ja § 11 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sotsiaalmaksu arvutamise kord, sotsiaalmaksu arvestamise kord Maksu- ja Tolliametis ning maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord.
2. peatükk Sotsiaalmaksu arvutamise kord
§ 2. Sotsiaalmaksu arvutamine

(1) Tööandjast sotsiaalmaksu maksja arvutab sotsiaalmaksu töötajale või ametnikule (edaspidi töötaja) kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui sotsiaalmaksuseaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt (edaspidi kuumäär) tasu väljamaksmiseks kokku lepitud iga kuu eest.

(2) Tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu käesoleva määruse tähenduses on kalendrikuu, milles sisaldub palgapäev.
§ 3. Sotsiaalmaksu arvutamine tasu maksmisel kokkulepitust erineval kuul

(1) Kui tasu makstakse välja kuul, mis eelneb tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuule, arvutatakse sotsiaalmaks makstud tasult. Eelmises lauses nimetatud tasult arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

(2) Kui tasu makstakse välja tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuule järgneval kuul ning tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest on kuumääralt sotsiaalmaks deklareeritud, siis vähendatakse maksustatavat tasu kuumäära ja tasu väljamaksmise kuu eest tasu viimase väljamaksmise kuule eelnevalt makstud tasu positiivse vahe võrra, kuid mitte rohkem kui tasu kokku makstakse. Nimetatud summalt arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.
§ 4. Sotsiaalmaksu arvutamine tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest

(1) Kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul tasu teenimise kuu eest tasu ei makstud või makstud tasu jäi alla kuumäära, arvutatakse sotsiaalmaks kuumääralt, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul. Kuumääralt arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, milleks on tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu.

(2) Kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest on eelneval kuul või eelnevatel kuudel tasu makstud, arvutatakse sotsiaalmaks kuumääralt, millest on maha arvatud eelneval kuul või eelnevatel kuudel tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest makstud tasu, kuid mitte väiksemalt summalt, kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul tasu teenimise kuu eest makstud tasult.
§ 5. Sotsiaalmaksu arvutamine mitme tööandja juures töötava isiku puhul

Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva töötaja puhul, kellele makstav tasu on tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul väiksem kui kuumäär, arvutab tulumaksu kinnipidamisel tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt maksuvaba tulu arvestav tööandja sotsiaalmaksu summalt, mis saadakse kuumäärast teise tööandja makstud tasu lahutamisel. Kui nimetatud tehte tulemus on väiksem, kui tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvestav tööandja töötajale maksis, arvutab tööandja sotsiaalmaksu töötajale makstud tasult.
§ 6. Sotsiaalmaksu arvutamine proportsionaalselt töötatud ajaga

(1) Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 3 nimetatud juhtudel arvutatakse sotsiaalmaks tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest vähemalt kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga tasu teenimise kuul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötatud aja proportsioon arvutatakse sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 3 punktides 1, 2 ja 21 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud ja töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.

(3) Töötatud aja hulka arvestatakse tööpäevad, palgata puhkuse päevad ja muud päevad, mis ei ole kaetud töölepingu seaduse §-ga 19.
§ 7. Sotsiaalmaksu arvutamine lõpparvelt

(1) Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele töölt lahkumisel makstavalt lõpparvelt arvutatud sotsiaalmaks võetakse arvesse selle väljamaksmise kuu kohta kuumääralt sotsiaalmaksu summa arvutamisel, välja arvatud summad, mis makstakse eelnevate tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuude eest.

(2) Lõpparve käesoleva määruse mõistes on tasu, mis sisaldab töötaja töö- või teenistussuhte lõppemise hetkeks teenitud töötasu, kasutamata põhipuhkuse hüvitist ning muid tasusid ja hüvitisi, mida töötajal on õigus saada seoses töö- või teenistussuhte lõppemisega.
3. peatükk Sotsiaalmaksu arvestamise kord Maksu- ja Tolliametis
§ 8. Sotsiaalmaksu arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliametis

(1) Maksu- ja Tolliamet peab maksukohustuslaste ja kindlustatavate arvestust maksukohustuslaste registris.

(2) Sotsiaalmaksu arvestust peetakse maksukohustuslaste lõikes nende tasumisele kuuluva ja tasutud sotsiaalmaksu kohta.

(3) Kindlustatavate lõikes peetakse arvestust nende eest tasumisele kuuluva ja tasutud sotsiaalmaksu kohta.
4. peatükk Maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord
§ 9. Andmete väljastamine Sotsiaalkindlustusametile

Maksu- ja Tolliamet esitab Sotsiaalkindlustusametile andmed isikute kohta, kelle eest on sotsiaalmaksu maksja deklareerinud või maksnud sotsiaalmaksu või kes on enda eest ise maksnud sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2, 6 või 61 alusel, näidates:
1) maksukohustuslase nime ja registri- või isikukoodi;
2) kindlustatava ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
3) sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9, § 2 lõigete 2 ja 3 ning § 6 alusel deklareeritud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
4) füüsilisest isikust ettevõtja poolt enda ja sotsiaalmaksuseaduse §-s 61 nimetatud abikaasa eest makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa.
§ 10. Andmete väljastamine Eesti Haigekassale

(1) Maksu- ja Tolliamet esitab Eesti Haigekassale andmed isikute kohta, kelle eest on sotsiaalmaksu maksja deklareerinud või maksnud sotsiaalmaksu või kes on enda eest ise maksnud sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2, 6 või 61 alusel, näidates:
1) maksukohustuslase nime ja registri- või isikukoodi;
2) kindlustatava ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
3) sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning § 2 lõigete 2 ja 3 alusel deklareeritud ja makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
4) sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel deklareeritud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
5) füüsilisest isikust ettevõtja poolt enda ja sotsiaalmaksuseaduse §-s 61 nimetatud abikaasa eest deklareeritud ja makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–5 nimetatud andmete muutmisel esitab Maksu- ja Tolliamet Eesti Haigekassale viimase muutmise kuupäeva.
§ 11. Andmete väljastamise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet edastab Sotsiaalkindlustusametile kuu jooksul laekunud käesoleva määruse §-s 9 nimetatud andmed järgmise kuu esimesel reedel. Eesti Haigekassale teeb Maksu- ja Tolliamet käesoleva määruse §-s 10 nimetatud andmed jooksvalt kättesaadavaks e-teenuste kaudu.
5. peatükk Rakendussätted
§ 12. Määruste kehtetuks tunnistamine

Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
1) rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis” (RTL 2003, 7, 59);
2) rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 2 „Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel” (RTL 2003, 7, 60);
3) rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 3 „Maksu- ja Tolliameti poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord” (RTL 2003, 7, 61).
§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Vastu võetud rahandusministri 31.12.2003. a määrusega nr 113 (RTL 2004, 3, 35), jõustunud 12.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450) 1.04.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

4.07.2005 nr 50 (RTL 2005, 80, 1133) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)

16.01.2006 nr 6 (RTL 2006, 11, 199) 3.02.2006 (rakendatakse osaliselt 1.01.2006 ja osaliselt 1.06.2006)

26.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 40, 702) 15.05.2006 (rakendatakse osaliselt 13.02.2006 ja osaliselt 1.06.2006)

28.06.2006 nr 40 (RTL 2006, 56 1021) 21.07.2006 (rakendatakse alates 1.07.2006)

02.01.2007 nr 2 (RTL 2007, 2, 19) 12.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

19.03.2008 nr 9 (RTL 2008, 28, 419) 12.04.2008 (rakendatakse alates 1.03.2008)

12.12.2008 nr 45 (RTL 2008, 99, 1399) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.

[RTL 2005, 32, 450 – jõust. 1.04.2005]

§ 2. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

(1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet:

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;

2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;

3) Eestis elava 3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse või 16–18-aastase raske või sügava puudega lapse üks Eestis elav mittetöötav vanem või võõrasvanem, kes ei saa riiklikku pensioni;

4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel;

5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 23 1 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.

6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;

7) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes saab töövõimetuspensioni.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul makstakse sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul hooldajatoetust «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 8 alusel ning lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:

1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007]

2) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

3) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

4) Kaitseväe Peastaabi alluvuses oleva ajateenija kohta kaitseväeosa, kus ta teenib;

[RTL 2008, 99, 1399 – jõust. 1.01.2009]

5) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

6) töötutoetust saava isiku kohta Tööturuamet;
[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku kohta Tööturuamet;

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitseväe Peastaap.

[RTL 2008, 99, 1399 – jõust. 1.01.2009]

9) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses, §-s 15 sätestatud tööpraktikas või §-s 17 sätestatud tööharjutuses osaleva isiku kohta Tööturuamet;

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

10) Kehtetu [RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei.

[RTL 2006, 40 702 – jõust. 15.05.2006] – rakendatakse alates 13.02.2006

12) «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 6 alusel töötuna arvele võetud isiku kohta Tööturuamet.

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Päästeamet.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(31) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 2 või 10 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 4, 8 või 9 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 4, 8 või 9 alusel.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.

[RTL 2005, 80, 1133 – jõust. 22.07.2005]

§ 21. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

«Sotsiaalmaksuseaduse« § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust maksev valla- või linnavalitsus.

[RTL 2005, 32, 450 – jõust. 1.04.2005]

§ 3. Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku elukohajärgsele pensioniametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse töövõimetuspensioni saava isikuga töösuhte tekkimise päev või töötajale töövõimetuspensioni määramise päev, kui § 6 lõikes 3 nimetatud taotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise aluse tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele taotluse esitamise päev.

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

(4) Käesoleva määruse § 4 lõigetes 2–4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, vanema ja lapse Eestisse elama asumise päev, lapsele puude raskusastme määramise päev või sünnitushüvitise, lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise, hooldajatoetuse või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõppemisele järgnev päev, kui § 4 lõigetes 2–4 nimetatud taotlus on esitatud kuue kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise alusel tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu. eest.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

§ 4. Pensioniametile esitatavad dokumendid

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, abielutunnistuse, laste sünnitunnistuste ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja lapse või laste sünnitunnistustega. Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik lisab taotlusele täiendavalt tööraamatu. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik, kes ei saa hooldajatoetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 3 tingimustele.

(4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja laste sünnitunnistustega. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

§ 5. Tööturu piirkondlikule struktuuriüksusele esitatavad dokumendid

Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik esitab Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja tööraamatuga. Tööturuameti piirkondlikul struktuuriüksusel on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 2 punktis 7 sätestatud tingimustele.

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

§ 6. Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

(1) Kui riigi, valla või linna kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-s 2 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal või linnal on kohustus sotsiaalmaksu maksta ning deklaratsioonis näidatakse riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 2 1 nimetatud asutused arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.

(3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kes saavad töövõimetuspensioni, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule (aruandekuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks.

[RTL 2006, 56 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD, millel näitab andmed iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töövõimetuspensioni saava töötaja kohta.

[RTL 2006, 56 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.200

§ 7. Sotsiaalmaksu ülekandmine

(1) Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Tööturuamet, Kaitseväe Peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RTL 2008, 99, 1399 – jõust. 1.01.2009]

(1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, Tööturuamet, Kaitseväe Peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RTL 2008, 99, 1399 – jõust. 1.01.2009]

(2) Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab kaitseväeosa Kaitseväe Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluses näidatakse deklaratsiooni esitanud asutuse nimetus, aruandekuu nimetus, isikute arv, kelle eest riik sotsiaalmaksu maksab ja ülekandmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa.

[RTL 2008, 99, 1399 – jõust. 1.01.2009]

§ 8. Andmete muutumisest teatamine

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist, § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

§ 9. Deklaratsiooni parandamine

Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 10. [käesolevast tekstist välja jäetud]