Väljaandja : Riigikogu
Akti või dokumendi liik : seadus
Teksti liik : algtekst
Jõustumise kpv. : 28.05.2009
Avaldamismärge : RTI, 27.05.2009, 26, 161

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. mai 2009. a otsusega nr 477

KOGUMISPENSIONIDE SEADUSE JA SOTSIAALMAKSUSEADUSE MUUTMISE SEADUS

Vastu võetud 14. mail 2009. a

§ 1. Kogumispensionide seadust (RT I 2004, 37, 252; 2008, 60, 331) täiendatakse §-dega 671 ja 672 järgmises sõnastuses:

« § 671. Maksete tasumise kohustuse ajutine peatamine ja vähendamine

(1) 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta 31. detsembrini makstud käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud tasudelt makset ega käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud täiendavat sissemakset ei tasuta.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja tasub 5/12-lt 2009. aastal saadud sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud tulult (edaspidi ettevõtlustulu) makset käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud makse määras. 2010. aastal saadud ettevõtlustulult füüsilisest isikust ettevõtja makset ei tasu.

(3) 2011. aastal makstud käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud tasudelt on käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud makse määr 1%.

(4) Kohustatud isikul on 2009. aasta 1. oktoobrist kuni 30. novembrini õigus esitada kontohaldurile või registripidajale avaldus maksete tegemiseks. Kontohaldurile võib viimase nõusolekul esitada kirjalikke avaldusi alates 2009. aasta 1. augustist. Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud avalduses märgitakse käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktides 1, 2 ja 8–11 sätestatud andmed. Avalduse suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõikes 51 ja § 16 lõigetes 1–8 sätestatut. 2009. aasta 1. augustist kuni 30. septembrini esitatud kirjalike avalduste andmed edastab kontohaldur registripidajale esimesel võimalusel. Avalduse vormi kehtestab rahandusminister määrusega.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud avalduse esitanud isiku puhul tehakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist makstud käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud tasudelt käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud määras sissemakseid. Nimetatud isiku puhul ei kohaldata alates 2010. aasta 1. jaanuarist käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut.

§ 672. Makse määra ajutine tõstmine

(1) Kohustatud isikul on 2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini õigus esitada kontohaldurile või registripidajale käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud makse määra ajutise tõstmise avaldus makse tasumiseks määras 3%. Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

(2) Makse määra ajutise tõstmise avalduse esitanud isik maksab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras makset avalduse esitamise aastale järgneval neljal aastal makstud käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud tasudelt.

(3) Makse määra ajutise tõstmise avalduse esitamise õigust ei ole aastatel 1942–1954 sündinud kohustatud isikul, kes esitas käesoleva seaduse § 671 lõikes 4 nimetatud avalduse.

(4) Makse määra ajutise tõstmise avalduse suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 671 lõike 5 esimeses ja teises lauses sätestatut. Avalduse vormi kehtestab rahandusminister määrusega.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud makse määra ajutine tõstmine lükkub aasta võrra edasi, kui 2012. aasta ja sellele järgneva vastava aasta sisemajanduse koguprodukti nominaalkasv on väiksem kui 5%. Makse määra ajutist tõstmist ei rakendata hiljem kui 2017. aastast.

(6) Lõikes 5 nimetatud juhul kehtestab makse määra ajutise tõstmise avalduse esitamise uue tähtaja Vabariigi Valitsus määrusega makse määra ajutise tõstmise rakendumise aastale eelneva aasta 15. aprilliks.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohast makse määra ajutise tõstmise avalduse esitamise tähtaja edasilükkamist ei kohaldata käesoleva seaduse § 671 lõike 4 alusel avalduse esitanud isikute suhtes, kes on sündinud 1955. aastal või hiljem.»

§ 2. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2009, 15, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
«1) töötaja puhul, kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
2) teenistuja puhul, kelle teenistussuhe on peatunud avaliku teenistuse seaduse § 108 punktide 2–9 alusel, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riik või avalik-õiguslik juriidiline isik maksab sotsiaalmaksu järgmiste isikute eest:»;

3) paragrahvi 6 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, millele nähakse riigi-, valla või linna eelarves ette vastavad kulud.»;

4) paragrahvi 9 lõigetest 3 ja 4 jäetakse välja sõna «vähemalt»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 6–12 järgmises sõnastuses:

« (6) 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta 31. detsembrini käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tasudelt (edaspidi käesolevas paragrahvis tasu) tasutud sotsiaalmaksu § 10 lõike 4 teises lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 20 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.

(7) 2009. aastal füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult tasutud 5/12-lt sotsiaalmaksust on käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 16 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 4 protsenti. 2009. aastal ettevõtlusest saadud tulult tasutud 7/12-lt sotsiaalmaksust on käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 20 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.

(8) 2010. aastal ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 20 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.

(9) 2011. aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 18 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 2 protsenti.

(10) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on aastatel 1942–1954 sündinud isik, kes kogumispensionide seaduse § 671 lõike 4 kohaselt esitas avalduse maksete tegemiseks, ei rakendata 2010. ja 2011. aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu suhtes käesoleva paragrahvi lõigetes 6–9 sätestatut.

(11) Kui 1955. aastal ja hiljem sündinud käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on esitanud kogumispensionide seaduse § 671 lõikes 4 sätestatud avalduse maksete tegemiseks, on aastatel 2014–2017 makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 14 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 6 protsenti.

(12) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on esitanud kogumispensionide seaduse § 672 lõikes 1 sätestatud avalduse, on avalduse esitamise aastale järgneval neljal aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 14 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 6 protsenti.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

(2) Käesoleva seaduse § 2 punkte 2 ja 3 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. maist.

(3) Käesoleva seaduse § 2 punkt 1 jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA