Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2004. a määrus nr 6

Määrus kehtestatakse «Vanemahüvitise seaduse» (RT I 2003, 82, 549) § 3 lõike 4 alusel.

§ 1. Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamine

(1) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamiseks korrutatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343) § 13 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus viiega ja saadud tulemus jagatakse kaheteistkümnega.

(2) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamisel ümardatakse 50 senti ja üle selle kroonini, summat alla 50 sendi ei arvestata.

Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord

Vastu võetud 09.01.2004 nr 6
RT I 2004, 4, 17
jõustumine 26.01.2004

Määrus kehtestatakse «Vanemahüvitise seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

§ 1. Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamine

(1) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamiseks korrutatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus viiega ja saadud tulemus jagatakse kaheteistkümnega.

(2) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

Väljaandja: Sotsiaalminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 28.06.2014, 14

Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

Vastu võetud 21.01.2004 nr 5
RTL 2004, 13, 185
jõustumine 07.02.2004

Määrus kehtestatakse riiklike peretoetuste seaduse § 16 lõike 2 ja vanemahüvitise seaduse § 4 lõike 3 ja kogumispensionide seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse riiklike peretoetuste (edaspidi peretoetused) ja vanemahüvitise ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm (lisa) ja vajalike lisadokumentide loetelu.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
§ 2. Peretoetuste taotlemise lisadokumendid
(1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
(2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile eestkostjaks määramise määruse või perekonnas hooldamise lepingu.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(3) Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks lapsele, kelle vanem on seadusega kehtestatud korras kuulutatud tagaotsitavaks, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile määruse vanema tagaotsitavaks kuulutamise kohta.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(4) Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile Kaitseväe tõendi lapse vanema ajateenistuses viibimise kohta või Kaitseressursside Ameti tõendi lapse vanema asendusteenistuses viibimise kohta. Tõendis märgitakse aja- või asendusteenistuse periood.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
(5) Lapsendamistoetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile lapsendamise määruse. Kui laps on lapsendatud välisriigis, esitab taotleja dokumendi, mis tõendab lapse lapsendamist välisriigis.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(6) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tõendi, milles on märgitud vanemliku hoolitsuseta taotleja hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis elamise aeg.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(7) [Kehtetu - RTL 2007, 88, 1478 - jõust. 01.01.2008]
(8) Peretoetuste taotlemiseks puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibivale lapsele esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile lisadokumendina tõendi, millest nähtub, et laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(9) Peretoetuste taotlemiseks hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile hoolekandeasutuse teatise, millest nähtub, et vanemliku hoolitsuseta laps elab alaliselt hoolekandeasutuses, ja tõendi lapse ajutise elukoha kohta õppimise ajal.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
(10) Kui peretoetusi taotleb vanema abikaasa, esitab ta abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud enne 2002. aastat või see on sõlmitud välisriigis.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
§ 3. Vanemahüvitise taotlemise lisadokumendid
(1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
(2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
(3) Kui vanemahüvitist taotleb vanema abikaasa, esitab ta Sotsiaalkindlustusametile abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud välisriigis.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
(4) Kui vanemahüvitise taotleja on vanemahüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal töötanud väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Ðveitsi Konföderatsioonis, esitab ta töötamise kohta tööandja tõendi, milles on märgitud töötamise periood.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
§ 31. Kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemise lisadokumendid
Kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemisel esitatakse järgmised lisadokumendid:
1) eestkostjaks määramise määrus või perekonnas hooldamise leping, kui täiendavat sissemakset taotleb eestkostja või hooldaja;
2) dokument, mis tõendab abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse ja kui täiendavat sissemakset taotleb lapse vanema abikaasa.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
§ 4. Sotsiaalkindlustusameti poolt lisatavad andmed vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks
(1) Sotsiaalkindlustusamet lisab taotlusele kõik vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse registrist.
(2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi, ravikindlustuse andmekogu või töötamise registri andmeid, teavitab Sotsiaalkindlustusamet taotlejat, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
(3) Sotsiaalkindlustusamet esitab lõikes 1 nimetatud andmed vanemahüvitise, peretoetuste või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise taotlejale kinnitamiseks.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
§ 5. Avalduse elektrooniline esitamine
(1) Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele elektrooniliselt.
(2) Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.
§ 6. Rakendussätted
(1) Vanemahüvitise taotlemise avaldust saab elektrooniliselt esitada alates 1. veebruarist 2004. a ja peretoetuste taotlemise avaldust alates 1. oktoobrist 2004. a.
(2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
(3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
Lisa Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks ja lõpetamiseks
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

Väljaandja : Sotsiaalminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu

Vastu võetud sotsiaalministri 21.01.2004. a määrusega nr 5 (RTL 2004, 13, 185), jõustunud 7.02.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.03.2005 nr 43 (RTL 2005, 33, 474) 27.03.2005

12.10.2005 nr 107 (RTL 2005, 106, 1638) 28.10.2005

14.06.2007 nr 52 (RTL 2007, 49, 902) 1.07.2007

14.11.2007 nr 73 (RTL 2007, 88, 1478) 1.01.2008

Määrus kehtestatakse «Riiklike peretoetuste seaduse» § 16 lõike 2 ja «Vanemahüvitise seaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riiklike peretoetuste (edaspidi peretoetused) ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm (lisatud) ja vajalike lisadokumentide loetelu.

§ 2. Peretoetuste taotlemise lisadokumendid

(1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

(2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile eestkostjaks määramise otsuse või perekonnas hooldamise lepingu.

(3) Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile otsuse ühe vanema tagaotsitavaks kuulutamise kohta või üksikvanema tõendi ja sünnitunnistuse, milles puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluste alusel.

(4) Ajateenija lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või üksuse tõendi lapse isa ajateenistuses viibimise kohta. Tõendis märgitakse ajateenistuse periood.

(5) Lapsendamistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile lapsendamise otsuse. Kui laps on lapsendatud välisriigis, esitab taotleja dokumendi, mis tõendab lapse lapsendamist välisriigis.

(6) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile tõendi, milles on märgitud vanemliku hoolitsuseta taotleja hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis elamise aeg.

[RTL 2007, 49, 902 – jõust. 1.07.2007]

(7) [Kehtetu – RTL 2007, 88, 1478 – jõust. 1.01.2008]

(8) Peretoetuste taotlemiseks puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibivale lapsele esitab taotleja pensioniametile lisadokumendina tõendi, millest nähtub, et laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis.

(9) Peretoetuste taotlemiseks hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele esitab taotleja pensioniametile hoolekandeasutuse teatise, millest nähtub, et vanemliku hoolitsuseta laps elab alaliselt hoolekandeasutuses, ja tõendi lapse ajutise elukoha kohta õppimise ajal.

(10) Kui peretoetusi taotleb võõrasvanem, esitab ta abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud enne 2002. aastat või see on sõlmitud välisriigis.

§ 3. Vanemahüvitise taotlemise lisadokumendid

(1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

[RTL 2007, 88, 1478 – jõust. 1.01.2008]

(2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi.

(3) Kui vanemahüvitist taotleb võõrasvanem, esitab ta pensioniametile abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud välisriigis.

§ 4. Pensioniameti poolt lisatavad andmed vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks

(1) Pensioniamet lisab taotlusele kõik vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse registrist.

(2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi või ravikindlustuse andmekogu andmeid, teavitab pensioniamet vanemahüvitise või peretoetuste taotlejat kirjalikult, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.

(3) Pensioniamet esitab lõikes 1 nimetatud andmed vanemahüvitise või peretoetuste taotlejale kinnitamiseks.

[RTL 2005, 33, 474 – jõust. 27.03.2005]

§ 5. Avalduse elektrooniline esitamine

(1) Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele elektrooniliselt.

(2) Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

§ 6. Rakendussätted

(1) Vanemahüvitise taotlemise avaldust saab elektrooniliselt esitada alates 1. veebruarist 2004. a ja peretoetuste taotlemise avaldust alates 1. oktoobrist 2004. a.

(2) [käesolevast tekstist välja jäetud]

(3) [käesolevast tekstist välja jäetud]


Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 5
«Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu»
lisa
[RTL 2007, 88, 1478 – jõust. 1.01.2008]

AVALDUS PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMISEKS

____________________________ Pensioniamet

TAOTLEJA ANDMED

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

_______________________
(maakond, linn/vald)

________________________
(tänav/küla, maja ja krt nr)

_ _ _ _ _
(postiindeks)

Isikut tõendav dokument (nimetus)

Välja antud (kuupäev ja number)

Pikaajalise elaniku elamisluba/alaline elamisõigus

Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib ________ 20___ a kuni ________ 20___ a

LAPSE/LASTE ANDMED

Eesnimi

Perekonna-
nimi

Isikukood

Elukoht (täidetakse juhul, kui see erineb taotleja elukohast)

Õppeasutus klass, kursus

Laps elab ajutiselt hoolekande-
asutuses või erivajadusega laste koolis

Palun määrata:

vanemahüvitis

vanemahüvitis «Vanemahüvitise seaduse» § 11 lõike 7 alusel

vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

sünnitoetus

lapsetoetus

lapsehooldustasu

eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

üksikvanema lapse toetus

ajateenija lapse toetus

koolitoetus

seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus

lapsendamistoetus

elluastumistoetus

Määratud vanemahüvitis ja peretoetus(ed) palun maksta:

Panka: _____________________ konto nr ___________________________

Posti teel

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

isikut tõendav dokument

tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta

teise vanema tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta

eestkostja määramise otsus või perekonnas hooldamise leping

dokument isiku tagaotsitavaks tunnistamise kohta või üksikvanema tõend

kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või üksuse tõend ajateenistuse perioodi kohta

lapsendamise otsus või dokument lapsendamise kohta välisriigis

tõend(id) laste hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis kasvamise kohta

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

OLEN TEADLIK:

1)

kohustusest kohe kirjalikult teatada pensioniametile kõigist asjaoludest (lapse hoolekandeasutusse või erivajadustega laste kooli paigutamine, lapse õpingute katkemine jms), mis mõjutavad vanemahüvitise või peretoetuste summa suurust või maksmise lõpetamist;

2)

teadvalt valeandmete esitamise tõttu liigselt makstud peretoetuste tagasimaksmise kohustusest;

3)

liigselt saadud vanemahüvitise tagasimaksmise kohustusest;

4)

kui mulle määratakse / on määratud lapsehooldustasu ja ma kasvatan 3 või enamat lapsetoetust saavat last, siis teatan elukohajärgsele pensioniametile oma töötamise lõpetamisest või tööleasumisest.

KINNITAN, ET EI SAA MÕNE TEISE RIIGI VASTAVAT TOETUST VÕI HÜVITIST.

KINNITAN, ET TEAVITAN KOHE PENSIONIAMETIT, KUI SAAN VANEMAHÜVITISE MAKSMISE PERIOODIL SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTATAVAT TULU, MIS ÜLETAB .......... KROONI KUUS.

KINNITAN, ET OLEN LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL.

PALUN HÜVITISE MAKSMISEL ARVESTADA ALATES ................................ IGAS KALENDRIKUUS ENNE KINNIPEETAVA TULUMAKSU ARVUTAMIST MAHA MAKSUVABA TULU.

KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST

KUUPÄEV ____________ 200___ ALLKIRI __________________

Avaldus on allkirjastatud digitaalselt

Alljärgneva osa täidab vanemahüvitise senine saaja juhul, kui õigust hüvitisele soovitakse üle anda lapse teisele vanemale või võõrasvanemale.

Olen nõus, et alates ................................................ (kuupäev) makstakse vanemahüvitist ............................................................................ (ees- ja perekonnanimi ja isikukood) seoses ............................................................................ (lapse nimi ja isikukood) kasvatamisega.

....................... (kuupäev) .................................. (allkiri)

Avaldus on allkirjastatud digitaalselt

Märkused:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SPETSIALISTI NIMI _______________________________________ ALLKIRI

Vormi lõpp

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määrus nr 94

Määrus kehtestatakse «Vanemahüvitise seaduse» (RT I 2003, 82, 549) § 3 lõike 8 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib sünnitushüvitise ja vanemahüvitise vahe hüvitamist sünnitushüvitisele õigust omavale isikule, kui isikule on makstud eelmise lapse kasvatamisega seoses saamata jäänud tulu hüvitamiseks vanemahüvitist; isiku eelmine laps on alla kahe aasta ja kuue kuu vanune; isikule määratud vanemahüvitise suurus on arvutatud «Vanemahüvitise seaduse» § 3 lõike 8 alusel varasemast tulust; isikule määratud vanemahüvitise 30-ga jagamisel saadud arv on suurem ühe kalendripäeva kohta määratud sünnitushüvitisest.

§ 2. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamine

(1) Isikule määratud ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa jagatakse 30-ga. Saadud jagatisest lahutatakse ühe kalendripäeva kohta määratud sünnitushüvitis. Saadud vahe korrutatakse kalendripäevade arvuga lapse sünni päevast kuni «Ravikindlustuse seaduses» (RT I 2002, 62, 337; 2003, 20, 116; 88, 591) sätestatud sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.

(2) Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe suuruse arvutamisel ümardatakse 50 senti ja üle selle ühe kroonini, alla 50 sendi suurust summat ei arvestata.

§ 3. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamine

(1) Isik esitab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamiseks kirjaliku taotluse, kuhu on märgitud isiku nimi ja isikukood.

(2) Pensioniamet otsustab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise või sellest keeldumise viivitamatult. Vahe hüvitamisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

(3) Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitatakse taotlejale ühekordselt ja makstakse välja koos vanemahüvitisega.