Väljaandja: Rahandusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 20.11.2015, 8

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 29.11.2010 nr 60
RT I, 03.12.2010, 13
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562; § 571 lõike 6, § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid
Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“ (lisa 2);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks“ (lisa 3);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum“ (lisa 4);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
5) vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused” (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“ (lisa 6);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
7) vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed“ (lisa 7);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused“ (lisa 8);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
9) vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon“ (lisa 9);
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]
10) tõendi vorm TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend“ (lisa 10);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
11) tõendi vorm TSM MR „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend” (lisa 11);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
12) tõendi vorm TSM LIF „Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
13) vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon“ (lisa 13);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
14) vorm INF 2 „Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon” (lisa 14);
15) vorm INF 3 „Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon” (lisa 15);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
16) vorm INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon” (lisa 16);
17) vorm INF 5 „Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon” (lisa 17);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
18) vorm INF 6 „Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon” (lisa 18);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
19) vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon” (lisa 19);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
20) [Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
21) vorm INF 12 „Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon” (lisa 21);
22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsioon“ (lisa 22);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
23) [Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamakse, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste tõend“ (lisa 24);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
25) vorm INF 16 „Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon” (lisa 25);
26) tõendi vorm TPS „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend” (lisa 26).
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
§ 2. Rakendussätted
(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
(2) Enne 2011. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, kasumieraldiste ja väljaviidud kasumi deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud vormi TSD ja selle lisasid 1–71, vormi ESD, vormi INF 1, vormi INF 11 ja vormi TD.
(3) 2010. aasta kohta antava tõendi ja esitatava maksusoodustuse kasutamisega seotud informatsiooni deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud tõendivorme TSM, TSM1 ja TM1 ja vorme INF 2–6, 9 ja 12–15.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.
Lisa 1 Vorm TSD
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 2 Vormi TSD lisa 1
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 3 Vormi TSD lisa 2
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 4 Vormi TSD lisa 3
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 5 Vormi TSD lisa 4
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 6 Vormi TSD lisa 5
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 7 Vormi TSD lisa 6
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 8 Vormi TSD lisa 7
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 9 Vorm ESD
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]
Lisa 10 Vorm TSM
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 11 Vorm TSM MR
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 12 Vorm TSM LIF
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 13 Vorm INF 1
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 14 Vorm INF 2
Lisa 15 Vorm INF 3
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 16 Vorm INF 4
Lisa 17 Vorm INF 5
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
Lisa 18 Vorm INF 6
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
Lisa 19 Vorm INF 9
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
Lisa 20 Vorm INF 11
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 21 Vorm INF 12
[RT I, 31.01.2014, 2 - jõust. 03.02.2014]
Lisa 22 Vorm INF 14
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]
Lisa 23 Vorm INF 15
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 24 Vorm TD
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
Lisa 25 Vorm INF 16
Lisa 26 Vorm TPS

Avaldamismärge : RTL, 14.01.2003, 6, 55

Rahandusministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 152

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662) § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 21, § 571 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663) § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662) § 10 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvestatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvestatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);
7) vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed» (lisa 7);
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvestatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvestatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute poolt tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute poolt tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21).

§ 2. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruses nr 119 «Tulumaksuseadusest tulenevate mitteresidentidega seotud dokumendivormide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 1; 105, 1637; 2001, 11, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse §-st 2 jäetakse välja sõnad «koos maksudeklaratsiooni vormiga FT 2».

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks rahandusministri 27. augusti 1998. a määrus nr 67 «Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 1998, 273/274, 1126; 2001, 83, 1144; 131, 1914; 2002, 62, 929; 121, 1757).

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN

Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 12.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine
Vastu võetud rahandusministri 24.12.2003. a määrusega nr 107 (RTL 2004, 4, 45), jõustunud 17.01.2004.

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.06.2004 nr 114 (RTL 2004, 83, 1322 ) 24.06.2004

20.12.2004 nr 147 (RTL 2004, 160, 2409 ) 01.01.2005

07.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450 ) 01.04.2005

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)

04.07.2005 nr 50 (RTL 2005, 80, 1133) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005 ja 01.07.2005)

27.12.2005 nr 91 (RTL 2006, 3, 42) 9.01.2006 (rakendatakse alates 1.01.2006)

20.02.2006 nr 13 (RTL 2006, 22, 380) 10.03.2006

26.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 40, 702) 15.05.2006 (rakendatakse alates 13.02.2006)

7.07.2006 nr 44 (RTL 2006, 61, 1101) 6.08.2006 (rakendatakse osaliselt 1.01.2007)

02.01.2007 nr 2 (RTL 2007, 2, 19) 12.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

Määrus kehtestatakse “Tulumaksuseaduse” § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõigete 1 ja 21, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6 ja § 572 lõigete 5 ja 8, “Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7, “Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 ning “Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

[RTL 2006, 61, 1101- jõust. 6.08.2006]

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);

7) Vormi TSD lisa 6 “Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised” (lisa 7);

[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.01.2005]

71) Vormi TSD lisa 6 1 “Vormi TSD lisa 6 tabelid 1-7” (lisa 71);

[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.01.2005]
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);

81) Vormi TSD lisa 71 ”Vormi TSD lisa 7lisalehed 1 ja 2” (lisa 81);

[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse 01.01.2005]
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
22) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
23) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23);

24) vorm INF 11 "Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon (lisa 24);

[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005] (rakendatakse 01.01.2005)

25) vorm INF 12 "Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon" (lisa 25);

[RTL 2006, 22, 380; 10.03.2006]

26) vorm INF 13 “Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksete deklaratsioon” (lisa 26);

[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 6.08.2006] – rakendatakse alates 1.01.2007

27) vorm INF 14 “Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon” (lisa 27);

[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 6.08.2006] – rakendatakse alates 1.01.2007

28) vorm INF 15 “Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon” (lisa 28).

[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 6.08.2006] – rakendatakse alates 1.01.2007

§ 2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Õiend

Viidud sisse rahandusministri 7. juuli 2006. a määruse nr 44 § 1 punktide 11 ja 12 alusel tehtud muudatused.

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine
Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrus nr 107

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591) § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 21, § 571 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591) § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 591) § 10 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);
7) vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsiva tegevuskoha kasumieraldised» (lisa 7);
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
22) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
23) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks rahandusministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 152 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2003, 6, 55; 11, 128; 45, 660).

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Väljaandja : Rahandusminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 12.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 31.12.2008

Akt lisatud andmebaasi 29.04.2008 kell 16:15

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Vastu võetud rahandusministri 24.12.2003. a määrusega nr 107 (RTL 2004, 4, 45), jõustunud 17.01.2004.

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.06.2004 nr 114 (RTL 2004, 83, 1322) 24.06.2004

20.12.2004 nr 147 (RTL 2004, 160, 2409) 1.01.2005

7.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450) 1.04.2005

6.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)

4.07.2005 nr 50 (RTL 2005, 80, 1133) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005 ja 1.07.2005)

27.12.2005 nr 91 (RTL 2006, 3, 42) 9.01.2006 (rakendatakse alates 1.01.2006)

20.02.2006 nr 13 (RTL 2006, 22, 380) 10.03.2006

26.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 40, 702) 15.05.2006 (rakendatakse alates 13.02.2006)

7.07.2006 nr 44 (RTL 2006, 61, 1101) 6.08.2006 (rakendatakse osaliselt 1.01.2007)

2.01.2007 nr 2 (RTL 2007, 2, 19) 12.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

19.03.2008 nr 9 (RTL 2008, 28, 419) 12.04.2008 (rakendatakse alates 1.03.2008)

Määrus kehtestatakse “Tulumaksuseaduse” § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõigete 1 ja 21, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6 ja § 572 lõigete 5 ja 8, “Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7, “Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 ning “Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 6.08.2006]

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);

7) Vormi TSD lisa 6 “Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised” (lisa 7);
[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005]

71) Vormi TSD lisa 6 1 “Vormi TSD lisa 6 tabelid 1-7” (lisa 71);
[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005]

8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);

81) Vormi TSD lisa 71 ”Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2” (lisa 81);
[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005 (rakendatakse 1.01.2005]
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
22) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
23) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23);

24) vorm INF 11 "Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon (lisa 24);
[RTL 2005, 80, 1133 – 22.07.2005] (rakendatakse 1.01.2005)

25) vorm INF 12 "Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon" (lisa 25);
[RTL 2006, 22, 380; 10.03.2006]

26) vorm INF 13 “Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksete deklaratsioon” (lisa 26);
[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 1.01.2007]

27) vorm INF 14 “Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon” (lisa 27);
[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 1.01.2007]

28) vorm INF 15 “Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon” (lisa 28).
[RTL 2006, 61, 1101 – jõust. 1.01.2007]

§ 2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

{Lisade vorme näeb määruse originaalist.}