Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge: RT I, 04.01.2019, 14

Isikuandmete kaitse seadus1

Vastu võetud 15.02.2007
RT I 2007, 24, 127
jõustumine 01.01.2008