Ametiühingute seadus

 

Vastu võetud 14.06.2000
RT I 2000, 57, 372
jõustumine 23.07.2000

 

Hetkel kehtiv https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018020?leiaKehtiv