Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 12.06.2018, 4

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)
§ 1. Rahvuspüha

Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.
§ 2. Riigipühad

Riigipühad ja puhkepäevad on:
1) 1. jaanuar – uusaasta;
2) – suur reede;
3) – ülestõusmispühade 1. püha;
4) 1. mai – kevadpüha;
5) – nelipühade 1. püha;
6) 23. juuni – võidupüha;
7) 24. juuni – jaanipäev;
8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
81) 24. detsember – jõululaupäev;
9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
10) 26. detsember – teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]
§ 3. Riiklikud tähtpäevad

Riiklikud tähtpäevad on:
1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
21) 14. märts – emakeelepäev;
3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
4) 14. juuni – leinapäev;
41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
44) 1. oktoober – omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
45) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
5) 2. november – hingedepäev;
6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
7) 16. november – taassünni päev.
§ 31. Üleriigiline lein

(1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

(2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]
§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

(1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

(2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.