Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 17.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2020
Avaldamismärge: RT I, 07.12.2018, 19

Sotsiaalmaksuseadus

Vastu võetud 13.12.2000
RT I 2000, 102, 675
jõustumine 01.01.2001, osaliselt 01.01.2002. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)
§ 1. Sotsiaalmaksu mõiste

Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.
[RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]
§ 2. Maksuobjekt

(1) Sotsiaalmaksu makstakse:
1) töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt;
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]
2) [kehtetu - RT I 2001, 59, 359 - jõust. 01.01.2003]
3) ametnikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Ametnik käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud isik;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani tulumaksuseaduse § 9 tähenduses liikmele ning füüsilise isiku pankrotimenetluses pankrotihaldurile ja pankrotitoimkonna liikmele makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
5) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult tulumaksuseaduse § 14 tähenduses, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 11 sätestatut, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude töötasu alammäära 10-kordselt summalt aastas;
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
6) füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
7) erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult;
8) töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitistelt, välja arvatud juhul, kui töötuskindlustushüvitist saava isiku eest makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punkti 7 alusel;
[RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]
9) käesoleva lõike punktides 1–4 ja 6 nimetamata, seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavatelt tasudelt.

(11) Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summadelt, olenemata nende aluseks oleva suhte kehtimisest väljamakse tegemise ajal.

(12) Käesolevas seaduses äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatu laieneb ka notarile ja kohtutäiturile.
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

(13) Tööandja makstud tasuna käsitatakse ka Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 52 alusel tööandjalt teenuse tellinud isiku makstud tasu.
[RT I, 07.12.2016, 1 - jõust. 17.12.2016]

(2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]

(21) Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku eest maksab sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]

(22) Kui maksuvaba tulu arvestaval tööandjal on tõend samal maksustamisperioodil isikule teise tööandja makstud tasu kohta, võib ta nimetatud isiku eest sotsiaalmaksu maksta kuumäära ja teise tööandja makstud tasu vahelt, kuid vähemalt summalt, mille ta isikule kuu eest on maksnud. Isik on kohustatud maksuvaba tulu arvestavale tööandjale esitama uue tõendi tasu saamisele järgneva kuu viiendaks kuupäevaks, kui teise tööandja makstud tasu suurus erineb viimati esitatud tõendil märgitust.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]

(3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel:
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2008]
1) töötaja puhul, kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I 2009, 26, 161 - jõust. 01.07.2009]
2) ametniku puhul, kelle avaliku võimu teostamise õigus on peatunud avaliku teenistuse seaduse § 83 alusel, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
21) Riigikogu liikme puhul, kelle volitused on peatunud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel või
[RT I 2007, 44, 316 - jõust. 14.07.2007]
3) töötaja või ametniku puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt sellel kuul.

(4) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult järgmistel juhtudel:
1) [kehtetu - RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]
2) töötaja või ametniku puhul, kellele on töölepingu seaduse § 43 lõike 4 või 6 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg sellel kuul;
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]
3) töötaja või ametniku puhul, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last;
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]
4) töötaja või ametniku puhul, keda on nimetatud ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5;
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]
5) kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud;
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]
6) töötaja või ametniku puhul, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist (edaspidi riikliku pensioni saaja) või kellel vastavalt töövõimetoetuse seadusele on tuvastatud osaline või puuduv töövõime (edaspidi osalise või puuduva töövõimega isik);
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
7) kohaliku omavalitsuse volikogu liikme puhul.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordselt summalt, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1) käesoleva paragrahvi lõigetes 6, 7, 8 ja 10 sätestatud juhul;
2) füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik;
3) füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud kindlustatud isikuga võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(6) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu proportsionaalselt:
1) füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud päevade arvuga, kui ta on maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;
2) riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on maksustamisperioodi kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks;
3) riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on maksustamisperioodi kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;
4) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on maksustamisperioodi kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;
5) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on maksustamisperioodi kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riik, linn, vald või juriidiline isik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordsest summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadud tulu alusel makstava sotsiaalmaksu summa olla nimetatud summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku poolt tema eest ja ettevõtlusest saadud tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne sellelt summalt arvutatud maksusummaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

(8) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliametile samad andmed, maksavad sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(9) Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse vastavalt ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadusele.
[RT I, 07.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

(10) Füüsilisest isikust ettevõtjal, kes on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses, on õigus maksta sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga, kui ta on esitanud Maksu- ja Tolliametile andmed oma ajutise töövõimetuse perioodide kohta.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(11) Tulumaksuseaduse § 14 lõike 10 alusel tulumaksuga mittemaksustatavalt tulult arvutatakse sotsiaalmaks välisriigi tulumaksuga maksustamist reguleerivate õigusaktide alusel arvutatud ettevõtlustulemilt, arvestades tulumaksuseaduse § 14 lõigetes 53–55 sätestatut.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
§ 21. Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse eelarveaastaks riigieelarvega. Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]
§ 3. Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad

Sotsiaalmaksuga ei maksustata järgmisi käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud isikutele makstud summasid või antud soodustusi:
1) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktides 1–23, 6 ja 14 ning § 31 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud väljamakseid;
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
2) väljamakseid Eesti välisesindustes töötavatele asukohariigi elanikele, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti;
3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 122 sätestatud tingimustele vastavat haigushüvitist, mida makstakse töötaja haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda päeva eest ja mis ei ületa töötaja keskmist töötasu, ning § 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
4) Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse § 3, Vabariigi Valitsuse seaduse § 311 ja välisteenistuse seaduse § 62 lõike 1 alusel tehtavaid väljamakseid;
[RT I 2010, 1, 2 - jõust. 01.01.2014 (jõustumine muudetud RT I, 29.12.2012, 1)]
5) töölepingu seaduse §-des 66 ja 135 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõikes 5 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat töötasu hüvitist;
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010 - rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. juulist]
6) [kehtetu - RT I, 11.07.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]
7) Eesti residendi poolt mitteresidendile tulumaksuseaduse § 6 lõigete 3 ja 5 tähenduses makstud käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1 ja 6 nimetatud tasusid, kui töö tegemise koht asub välisriigis;
8) summasid, mida makstakse isikule, kes viibib kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohas;
9) Riigikogu liikme staatuse seaduse §-de 30, 31, 33 ja 34 alusel Riigikogu liikmele tehtavaid väljamakseid;
[RT I 2007, 44, 316 - jõust. 14.07.2007]
10) [kehtetu - RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
11) [kehtetu - RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]
12) tasusid, mida makstakse mitteresidendile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või -makseid välisriigis;
13) ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 alusel makstud summasid;
14) kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust;
[RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
15) väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata;
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
16) politsei ja piirivalve seaduse § 371 lõike 81 alusel makstavat politseiametniku vormiriietuse hüvitist;
[RT I, 19.03.2015, 2 - jõust. 29.03.2015]
17) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 17 nimetatud hüvitist;
[RT I, 17.12.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
18) haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda päeva kohta arvestatud ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 122 sätestatud tingimustele vastavat arvestuslikku haigushüvitist, mis vastab füüsilisest isikust ettevõtja eelmise aasta kalendripäeva keskmisele sotsiaalmaksuga maksustatavale tulule, arvestades käesoleva seaduse § 2 lõikes 5 sätestatut.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
§ 4. Sotsiaalmaksu maksja

Sotsiaalmaksu maksab:
1) residendist juriidiline isik;
2) füüsiline isik;
3) Eestis püsivat tegevuskohta omav või käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident;
4) riigi-, valla- või linnaasutus;
5) riik, vald või linn käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.
[RT I 2004, 89, 604 - jõust. 01.04.2005]
§ 5. Kindlustatav

Kindlustatav käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud tasu, tulu või hüvitist saanud isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu või kes enda eest ise maksab sotsiaalmaksu, samuti käesoleva seaduse §-des 6 ja 61 nimetatud isik.
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]
§ 6. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud

(1) Riik või avalik-õiguslik juriidiline isik maksab sotsiaalmaksu järgmiste isikute eest:
[RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. maist]
1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hoolduspere vanem või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;
[RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]
11) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
2) välisteenistuse seaduse § 67 ja avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasatasu saav isik;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]
21) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud ametnik või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
22) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) ajateenija või asendusteenistuja;
[RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
31) isik, kellel on aja-, reserv- või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, kui isiku eest ei maksta sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 või käesolevas lõikes sätestatud muul alusel;
[RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
32) pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
33) kaitseväeteenistuse seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 tähenduses ajateenistuse lõpetanud isiku eest kaks kuud ajateenistusest vabastamise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui tema eest makstakse või ta ise maksab sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 või käesolevas paragrahvis sätestatud muul alusel või kui ta on kindlustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 alusel;
[RT I, 27.12.2016, 4 - jõust. 01.01.2018]
4) [kehtetu - RT I 2008, 58, 329 - jõust. 01.03.2009]
5) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes on osalise või puuduva töövõimega isik ning kelle eest sotsiaalmaksu maksmiseks on tööandja esitanud vastava taotluse, käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustel;
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]
6) töötutoetust saav isik, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 7 alusel;
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]
61) isik, kes on töötuna arvele võetud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel, kui tema eest ei maksta sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6 või 7 alusel või käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punkti 8 alusel;
[RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]
7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
8) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4, 5 või 51 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest või kelle abikaasa eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 11 alusel;
[RT I, 26.10.2018, 1 - jõust. 05.11.2018]
9) sotsiaalhoolekande seaduse § 140 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik;
[RT I, 30.12.2015, 5 - jõust. 01.01.2016]
10) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hoolduspere vanem, kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;
[RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]
11) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses, §-s 15 sätestatud tööpraktikas või §-s 17 sätestatud tööharjutuses osalev isik, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6, 61 või 7 alusel või käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punkti 8 alusel;
[RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]
12) [kehtetu - RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]
13) isik, kellele on päästeteenistuse seaduse § 19 alusel määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus;
[RT I 2008, 8, 57 - jõust. 01.03.2008]
14) isik, kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 lõikes 3 ja § 41 lõikes 1 sätestatud tingimustel;
[RT I, 05.12.2014, 2 - jõust. 01.09.2015]
15) Eestis elav mittetöötav rahvusvahelise kaitse saaja, kes on vanaduspensioniealine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 tähenduses ja ei saa Eestis määratud riiklikku pensioni.
[RT I, 06.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

(11) Vald või linn maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest, kes:
1) hooldab puudega isikut sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega isiku hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik või
[RT I, 30.12.2015, 5 - jõust. 01.07.2016]
2) hooldab puudega last ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

(12) Loomeliit maksab sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 18 ja 19 alusel.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

(2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 21, 22 ja 24 nimetatud juhtudel.
[RT I, 05.12.2014, 2 - jõust. 01.09.2015]

(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse perehüvitiste seaduse § 21 lõikes 3 nimetatud toetuse summalt. Kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäär on suurem kui käesolevas lõikes nimetatud toetus, makstakse sotsiaalmaksu kuumääralt.
[RT I, 08.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse samas punktis nimetatud abikaasatasu summalt.

(23) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 31 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu ajutise töövõimetuse ajal, kuid mitte kauem kui viis kuud isiku aja-, reserv- või asendusteenistusest vabastamisest arvates.
[RT I, 10.07.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

(24) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suuruselt.
[RT I, 05.12.2014, 2 - jõust. 01.09.2015]

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isikule makstud käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu osalt, mis ületab käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära, maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isik on töösuhtes mitme samas punktis nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtjaga, maksab avalik-õiguslik juriidiline isik sotsiaalmaksu tööandja eest, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest avalik-õiguslik juriidiline isik maksab sotsiaalmaksu.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 61 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu alates 31. päevast tema töötuna arvele võtmisest arvates.
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, millele nähakse riigi-, valla või linna eelarves ette vastavad kulud. Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud sotsiaalmaksu maksab loomeliit, kes maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Sotsiaalmaksu maksmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

(5) Sotsiaalkindlustusamet kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud sotsiaalkaitsele sotsiaalseadustiku üldosa seaduse sätteid.
[RT I, 08.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
§ 61. Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu maksmise erijuht

(1) Füüsilisest isikust ettevõtja, välja arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 12 nimetatud isik, maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest, kes on kantud töötamise registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana.
[RT I, 07.12.2018, 1 - jõust. 17.12.2018]

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul ning juhul, kui:
1) füüsilisest isikust ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kandnud oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötamise registrisse või kustutanud ta registrist;
[RT I, 07.12.2018, 1 - jõust. 17.12.2018]
2) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalev abikaasa on kogu maksustamisperioodi olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või on selleks saanud maksustamisperioodil või
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale on maksustamisperioodi või selle osa kohta väljastatud töövõimetusleht.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 nimetatud juhtudel makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt maksustamisperioodil:
1) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registrisse kantud päevade arvuga;
2) riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga või
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) töövõimetuslehele märgitud perioodile eelnenud ja järgnenud päevade arvuga.

(4) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva või kes on kustutatud äriregistrist, maksab sotsiaalmaksu tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest proportsionaalselt maksustamisperioodil ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga.
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]
§ 7. Maksumäär

(1) Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt.

(2) [Kehtetu - RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

(3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 31, 32, 33, 6, 61, 8, 9, 11, 13 ja 15 sätestatud juhtudel ning töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt.
[RT I, 27.12.2016, 4 - jõust. 01.01.2018]
§ 8. Maksustamisperiood

(1) Sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.
[RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]
§ 9. Sotsiaalmaksu maksmise kord

(1) Käesoleva seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksu maksja on kohustatud:
1) arvestama käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu iga kindlustatava kohta ja maksma §-s 7 toodud määras sotsiaalmaksu, arvestades käesoleva lõike punktis 2 sätestatut;
2) maksma käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]
3) maksma erisoodustustelt ja erisoodustustelt arvestatud tulumaksult sotsiaalmaksu, isikustamata neid summasid;
4) üle kandma tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ja esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni;
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
5) arvutama igakuiselt iga kindlustatava kohta käesoleva seaduse § 6 lõike 1, 11 või 12 alusel makstava sotsiaalmaksu, selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
6) andma isikule, kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1, 11 või 12 alusel, tema nõudmisel tõendi nimetatud summade ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

(11) Maksumaksja pankroti väljakuulutamise korral esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud deklaratsioon eraldi pankroti väljakuulutamisele eelneva ja sellele järgneva maksustamisperioodi osa kohta.
[RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

(12) Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud arvutama tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa kohta käesoleva seaduse § 61 alusel makstava sotsiaalmaksu, selle üle kandma maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni.
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]

(2) [Kehtetu - RT I 2001, 59, 359 - jõust. 01.01.2003]

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud:
1) tasuma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksetena Maksu- ja Tolliameti pangakontole iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks jooksva kvartali eest kolmekordse käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud summa, välja arvatud isik, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või kindlustatud isikuga võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 5 ja 51 sätestatud juhtudel;
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
2) tasuma käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juurdemaksmisele kuuluva maksusumma 1. oktoobriks Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

(4) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riik, linn, vald või juriidiline isik, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla väiksem kui kolmekordselt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusumma, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku poolt maksustamisperioodi jooksul tema eest ja avansiliste maksetena tema poolt makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordselt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusummaga. Tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku makstavat sotsiaalmaksu arvestatakse summeeritult alates kalendriaasta algusest.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt:
1) füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud päevade arvuga, kui füüsilisest isikust ettevõtja on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;
2) riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks;
3) riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;
4) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;
5) ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliametile samad andmed, maksavad avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]

(6) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
1) arvutama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning maksukohustuslaste registri andmete alusel juurdemaksmisele kuuluva maksusumma ning väljastama füüsilisest isikust ettevõtjale maksuteate juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva;
2) tagastama enammakstud sotsiaalmaksu summa maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks füüsilisest isikust ettevõtja poolt maksudeklaratsioonil näidatud pangakontole, välja arvatud maksukorralduse seaduses ettenähtud juhtudel.

(61) Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud deklaratsiooni puhul. Maksuhaldur avaldab maksuarvestuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas „e-maksuamet/e-toll” ning teavitab kohustuste tekkimise tähtpäevast ja võimalusest tutvuda maksuarvestusega keskkonnas „e-maksuamet/e-toll”.
[RT I, 07.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

(7) Maksudeklaratsioonide vormid ja täitmise korra ning maksu arvestamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

(8) Asutuse töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, sotsiaalmaksu arvestust peetakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

(9) [Kehtetu - RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

(10) [Kehtetu - RT I 2005, 36, 277 - jõust. 01.01.2006]

(11) Kui Riigikogu ei ole riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, makstakse sotsiaalmaksu vähemalt eelmiseks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt riigieelarve vastuvõtmise kuuni, viimane kaasa arvatud.
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2008]
§ 10. Maksu laekumine

(1) Maksu- ja Tolliamet kannab käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktide 4 ja 5, lõike 12 ning lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel laekunud sotsiaalmaksu üle riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse 15 tööpäeva jooksul laekumisest arvates.
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]

(2) Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 20 protsenti ja riikliku ravikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 13 protsenti.

(3) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on kogumispensionide seaduse kohaselt kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset, kantakse käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks üle käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt.
[RT I 2006, 26, 193 - jõust. 01.01.2007]

(31) Kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogumispensionide seaduse kohaselt kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset, toimub käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud tulult arvestatud sotsiaalmaksu ülekandmine vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 41.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul kannab Maksu- ja Tolliamet laekunud sotsiaalmaksu 15 tööpäeva jooksul üle riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse ning pensioniregistri pidaja pangakontole. Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr on 16 protsenti, riikliku ravikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr 13 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava sotsiaalmaksu osa määr 4 protsenti.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhul kannab Maksu- ja Tolliamet laekunud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse osa 15 tööpäeva jooksul üle riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse. Kohustusliku kogumispensioni sotsiaalmaksu osa kannab Maksu- ja Tolliamet pensioniregistri pidaja pangakontole 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 9 lõike 3 punktis 2 sätestatud tähtpäeva. Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr on 16 protsenti, riikliku ravikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr 13 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava sotsiaalmaksu osa määr 4 protsenti.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(5) [Kehtetu - RT I 2004, 37, 252 - jõust. 01.05.2004]
§ 11. Andmete väljastamine

(1) Maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

(2) Samaaegselt käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4 ja 41 nimetatud sotsiaalmaksu ülekandmisega edastab Maksu- ja Tolliamet pensioniregistri pidajale nende isikute kohta, kelle summad pensioniregistri pidajale üle kanti, järgmised andmed:
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]
1) isiku nimi;
2) isikukood;
3) pensioniregistri pidajale ülekantud sotsiaalmaksu osa summa;
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]
4) sotsiaalmaksu maksja registrikood või isikukood.

(3) Pensioniregistri pidajale andmete edastamise ja käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4 ja 41 nimetatud summade ülekandmise ning sellega seotud vigade parandamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]
§ 12. Andmete täpsustamine

Sotsiaalmaksu maksjalt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punkti 6 alusel ning maksukohustuslaste registrist ja sotsiaalkaitse infosüsteemist sama perioodi kohta saadud andmete erinevuse korral on kindlustataval õigus taotleda Maksu- ja Tolliametilt andmete täpsustamist või erinevuse põhjuste selgitamist. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates teatama kindlustatavale täpsustatud andmed või andmete erinevuse põhjuse ja selle kõrvaldamise tähtpäeva.
[RT I, 08.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
§ 121. Andmete saamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus saada Eesti Haigekassalt käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teavet ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku ravikindlustuse tekkimise ja lõppemise kohta.
[RT I, 28.12.2017, 74 - jõust. 01.01.2018]
§ 13. Seaduse rakendamine

(1) Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, nimetatud seaduse alusel tekkinud sotsiaalmaksu osade võlad nõuab sisse Maksu- ja Tolliamet. Eelnimetatud summad suunatakse laekumisel isikustamata summadena riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse.

(2) Sotsiaalmaksuseaduse alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks deklareeritakse, tasutakse ja tagastatakse vastavalt nimetatud seaduses sätestatule.

(3) Käesoleva seaduse § 3 punkt 11 kehtib 2001. aasta 31. detsembrini.

(4) Kui käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 61 nimetatud isik on 2007. aasta 1. jaanuaril töötuna arvel olnud kauem kui 30 päeva, makstakse tema eest sotsiaalmaksu 2007. aasta 1. jaanuarist arvates.
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007]

(5) Käesolevas seaduses äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatut kohaldatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja suhtes ümberregistreerimise perioodil 2009. aasta 1. jaanuarist kuni tema kustutamiseni maksukohustuslaste registrist.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

(6) 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta 31. detsembrini käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tasudelt (edaspidi käesolevas paragrahvis tasu) tasutud sotsiaalmaksu § 10 lõike 4 teises lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 20 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(7) 2009. aastal füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult tasutud 5/12-lt sotsiaalmaksust on käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 16 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 4 protsenti. 2009. aastal ettevõtlusest saadud tulult tasutud 7/12-lt sotsiaalmaksust on käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 20 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(8) 2010. aastal ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 20 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole sotsiaalmaksu osa ei kanta.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(9) 2011. aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr on 18 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 2 protsenti.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(10) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on aastatel 1942–1954 sündinud isik, kes kogumispensionide seaduse § 671 lõike 4 kohaselt esitas avalduse maksete tegemiseks, ei rakendata 2010. ja 2011. aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu suhtes käesoleva paragrahvi lõigetes 6–9 sätestatut.
[RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009]

(11) Kui 1955. aastal ja hiljem sündinud käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on esitanud kogumispensionide seaduse § 671 lõikes 4 sätestatud avalduse maksete tegemiseks, on aastatel 2014–2017 makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 14 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 6 protsenti.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(12) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on esitanud kogumispensionide seaduse § 672 lõikes 1 sätestatud avalduse, on avalduse esitamise aastale järgneval neljal aastal makstud tasult ja ettevõtlusest saadud tulult tasutud sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 10 lõike 4 teises lauses ja lõike 41 kolmandas lauses sätestatud riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava osa määr 14 protsenti ja pensioniregistri pidaja pangakontole kantava osa määr 6 protsenti.
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]

(13) 2010. aasta 1. juulil jõustunud käesoleva seaduse § 3 punkti 5 redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. juulist.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]

(14) Tulumaksuseaduse § 61 lõikes 43 sätestatud juhul võib enne 2011. aasta 1. jaanuari tehtud erisoodustuselt ning sellelt tasutud tulumaksult makstud sotsiaalmaksu maha arvata käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punkti 7 alusel tasutavast sotsiaalmaksust.
[RT I, 18.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

(15) Käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 5 sätestatud osalise või puuduva töövõime tingimus loetakse täidetuks ka isikul, kellel on tuvastatud vähemalt 40-protsendiline püsiv töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

§ 14. – § 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
§ 17. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 7 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 2002. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ (ELT L 180, 15.07.2010, lk 1–6).
[RT I, 02.07.2012, 8 - jõust. 01.08.2012]