Väljaandja:
Riigikogu

Akti liik:
seadus

Teksti liik:
terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:
01.01.2017

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Kehtetu

Avaldamismärge:
RT I, 08.07.2016, 21

Riiklike peretoetuste seadus

Vastu võetud 14.11.2001
RT I 2001, 95, 587
jõustumine 01.01.2002