Väljaandja : Riigikogu
Akti või dokumendi liik : seadus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Jõustumise kpv. : Jõustub tulevikus. Vt. kirjeldust sisus.
Avaldamismärge : RTI, 25.05.2010, 22, 108

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. mai 2010. a otsusega nr 651

EURO KASUTUSELE VÕTMISE SEADUS
Vastu võetud 22. aprillil 2010. a

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Euro kasutusele võtmise seadus reguleerib Eesti Vabariigi rahaseaduse alusel emiteeritud Eesti krooni (edaspidi käesolevas peatükis kroon) eurodeks vahetamist, krooni käibelt kõrvaldamist ning krooni ja euro paralleelkäivet.

§ 2. Euro piiranguteta vastuvõtmise kohustus

(1) Eesti Pank ja Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud euro münte ja pangatähti vastu võtma piiranguteta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikud on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euro münti sõltumata nende väärtusest, pangatähti aga piiranguteta.

(3) Vastutus käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumise eest sätestatakse tarbijakaitseseaduses.

§ 3. Krooni ja euro paralleelkäive

(1) Käesoleva seaduse jõustumisest arvates 14 päeva jooksul säilitavad kroonis vääringustatud pangatähed ja mündid seadusliku maksevahendi staatuse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodil on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetamata isikud kohustatud vastu võtma krooni münte korraga kuni 20 krooni väärtuses, pangatähti aga piiranguteta.

§ 4. Krooni käibelt kõrvaldamine

(1) Krooni emiteerimine lõpetatakse päevaks, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi käesolevas paragrahvis erandi kehtetuks tunnistamisepäev). Nimetatud päevast alates on Eesti Pangal krooni teenustasuta käibelt kõrvaldamise kohustus.

(2) Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte võtab Eesti Pank vastu tingimusel, et pangatähest on säilinud rohkem kui pool ning tervikuna on loetav selle seeria ja number ning mündil on loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimise aeg.

(3) Krooni käibelt kõrvaldamise eesmärgil on krediidiasutustel kohustus vahetada kroone eurodeks sularaha teenuseid osutavates kontorites teenustasuta kuue kuu jooksul pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva. Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte vahetavad krediidiasutused käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel euroks Eesti Panga volitusel.

§ 5. Krooni arvestamine euroks

(1) Krooni ümberarvestamine euroks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0–4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev number muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5–9, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole.

(3) Krooni käibelt kõrvaldamine ei muuda õigusliku vahendi ühtki tingimust, ei vabasta ühegi õigusliku vahendi kohase kohustuse täitmisest ega anna poolele õigust sellist vahendit ühepoolselt muuta või lõpetada, kui õigusliku vahendi tingimustest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

(4) Kui pärast paralleelkäibe perioodi lõppu viidatakse õigusaktides kroonile, tõlgendatakse neid viiteid kui viiteid eurole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras määratud ümberarvestuskursi kohaselt ja saadud tulem ümardatakse vastavalt lõikele 2.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mõistet «õiguslik vahend» kasutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1–3) artikli 1 tähenduses.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

1. jagu
Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

§ 6. Abieluvararegistri seaduse (RT I 1995, 87, 1540; 2009, 60, 395) § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «5 euro».

§ 7. Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 kuni 250 000 krooni» sõnadega «64 kuni 16 000 eurot»;

2) paragrahvi 48 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «1 miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot»;

3) paragrahvi 65 lõikes 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «190 eurot».

§ 8. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõike 2 teises lauses ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

4) paragrahvi 58 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

6) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

7) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

9) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

10) paragrahvi 64 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

13) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 68 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 9. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2010, 8, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõikest 4 jäetakse välja sõna «täiskroonides»;

2) paragrahvi 40 lõikes 12, § 401 lõike 6 punktis 1 ja § 42 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

3) paragrahvi 42 lõikes 8 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 46 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «85 krooni» sõnadega «5,43 eurot»;

5) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «496 krooni» sõnadega «31,70 eurot»;

6) paragrahvi 46 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad «1144 krooni» sõnadega «73,11 eurot»;

7) paragrahvi 46 lõikes 5 asendatakse sõnad «2444 krooni» sõnadega «156,20 eurot»;

8) paragrahvi 46 lõikes 6 asendatakse sõnad «222 krooni» sõnadega «14,18 eurot»;

9) paragrahvi 48 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «704 krooni» sõnadega «45 eurot»;

10) paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

11) paragrahvi 54 lõikes 11 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse sõnad «637 krooni» sõnadega «40,71 eurot»;

13) paragrahvi 56 lõikes 11 asendatakse sõnad «1202 krooni» sõnadega «76,82 eurot»;

14) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «191,73 eurot»;

15) paragrahvi 56 lõikes 3 asendatakse sõnad «873 krooni» sõnadega «55,79 eurot»;

16) paragrahvi 58 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «704 krooni» sõnadega «45 eurot»;

17) paragrahvi 62 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides 0,50 krooni täpsusega»;

18) paragrahvi 66 lõiked 1–17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.

(2) Pliibensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri pliibensiini kohta.

(3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 71,58 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta.

(4) Petrooleumi aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri petrooleumi kohta.

(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.

(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär on 110,95 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse või kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.

(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.

(10) Maagaasi aktsiisimäär on 23,45 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(11) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 0,30 eurot kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.

(111) Põlevkivi aktsiisimäär on 0,15 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist 0,30 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.

(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.

(13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütuse või kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(15) Kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(17) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi kohta.»;

19) paragrahvi 694 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

20) paragrahvi 695 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 10. Arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 2009, 62, 405) § 501 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 11. Asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 98 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «sada krooni» sõnadega «50 eurot»;

2) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad «sada krooni» sõnadega «50 eurot»;

3) paragrahvi 282 lõikes 2 asendatakse sõnad «viitsada krooni» sõnadega «50 eurot».

§ 12. Audiitortegevuse seaduses (RT I 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 163 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

2) paragrahvi 164 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

3) paragrahvi 165 lõikes 2 ja §-s 166 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

4) paragrahv 186 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «780 000 krooni» sõnadega «50 000 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «780 001–3 120 000 krooni» sõnadega «50 001–200 000 eurot»;

3) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «3 120 001–5 460 000 krooni» sõnadega «200 001–350 000 eurot»;

4) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «5 460 001–7 800 000 krooni» sõnadega «350 001–500 000 eurot»;

5) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad «7 800 000 krooni» sõnadega «500 000 euro»;

6) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad «195 000 krooni» sõnadega «12 500 eurot»;

7) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 euro»;

8) paragrahvi 812 lõikes 2, § 813 lõikes 2, § 814 lõikes 2 ja § 815 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 14. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «140 000 krooni» sõnadega «8900 euro» ja sõnad «80 000 krooni» sõnadega «5000 eurot»;

2) paragrahvi 311 lõikes 2, § 312 lõikes 2 ja § 315 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 15. Avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597; 2009, 63, 408) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot».

§ 16. Biotsiidiseaduses (RT I 2009, 29, 174; 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 17. Digitaalallkirja seaduses (RT I 2000, 26, 150; 2009, 1, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 2 ja § 25 punktis 2 asendatakse sõnad «400 000 krooni» sõnadega «25 000 eurot»;

2) paragrahvi 42 punktis 6 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 18. Eesti Arengufondi seaduse (RT I 2006, 52, 385; 2010, 9, 41) §-s 45 asendatakse sõnad «20 000 000 krooni» sõnadega «1 278 233 eurot».

§ 19. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 2008, 14, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad «Ühenduse asutamislepingust» sõnadega «Liidu toimimise lepingust»;

2) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) seaduse II peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«II peatükk
EESTI PANGA JÄRELEVALVE- JA JUHTIMISORGANID NING NENDE PÄDEVUS»;

4) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «kõrgeim organ» sõnaga «järelevalveorgan»;

5) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Eesti Panga Nõukogu istungid on kinnised, kui nõukogu esimees ei otsusta teisiti. Eesti Panga president ja asepresidendid võtavad nõukogu istungitest osa sõnaõigusega. Eesti Vabariigi rahandusminister võib nõukogu istungitest osa võtta, arvestades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 130 sätestatut.»;

6) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

8) paragrahvi 25 lõige 3 ja § 29 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arvestades Euroopa Keskpanga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevust, kogub Eesti Pank andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ning avaldamiseks riikliku statistika seaduses sätestatud alustel ja korras.»

§ 20. Eesti Panga seaduse muutmise seaduses (RT I 2006, 29, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 1 teises lauses sõnad «Ühenduse asutamislepinguga» sõnadega «Liidu toimimise lepinguga»;

2) paragrahvi 7 punktis 5 muudetakse Eesti Panga seaduse § 9 lõike 2 punkt 9 ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) otsuste tegemine uute euro müntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras;»;

3) paragrahvis 12 muudetakse Eesti Panga seaduse § 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arvestades Euroopa Keskpanga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevust, on Eesti Pangal oma ülesannete täitmiseks õigus:»;

4) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «tühistamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras» sõnadega «kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel».

§ 21. Eesti rahvusringhäälingu seaduses (RT I 2007, 10, 46; 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «1 000 000 (üks miljon) krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

2) paragrahvi 34 lõikes 7 ja § 37 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 22. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinudisikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233; 2002, 61, 375) § 81 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 23. Eesti Vabariigi pankrotiseaduse muutmise seadus (RT I 1997, 5/6, 32; 2003, 13, 64) tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Eesti Vabariigi rahaseadus (RT 1992, 21, 299; RT I 2009, 62, 405) tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta (RT 1992, 21, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», sõnad «93 000 krooni» sõnadega «6000 eurot», sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «800 000 krooni» sõnadega «52 000 eurot»;

2) paragrahvides 461, 462, 463 ja § 464 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahv 561 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõike 6 teises lauses asendatakse number «20 000» numbriga «1300» ning sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 64 lõike 8 teises lauses asendatakse number «20 000» numbriga «1300» ning sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

5) paragrahvi 67 lõikes 2, § 681 lõikes 2 ja § 682 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahvi 68 lõikes 2 ja § 69 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 28. Ekspordi riikliku tagamise seaduses (RT I 2009, 52, 356) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes» ja sõnad «Eesti Pank» sõnadega «Euroopa Keskpank»;

2) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad «kolm miljardit krooni» sõnadega «191 734 946 eurot».

§ 29. Elektriohutusseaduses (RT I 2007, 12, 64; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 45 lõikes 2, § 46 lõikes 2, § 47 lõikes 2 ja § 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 30. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2010, 8, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «2 000 000 krooni» sõnadega «127 800 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

3) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «84 senti» sõnadega «0,0537 eurot»;

4) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «50 senti» sõnadega «0,032 eurot»;

5) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «25 senti» sõnadega «0,016 eurot»;

6) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «23 senti» sõnadega «0,015 eurot»;

7) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad «22 senti» sõnadega «0,014 eurot»;

8) paragrahvi 591 lõikes 6 asendatakse sõnad «1,2 miljardit krooni» sõnadega «76 694 000 eurot»;

9) paragrahvis 743 asendatakse läbivalt sõnad «200 000 krooni» sõnadega «12 780 eurot» ja sõnad «10 000 krooni» sõnadega «635 eurot»;

10) paragrahvi 95 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

11) paragrahvi 101 lõikes 2, § 1011 lõikes 2, §-s 1012, §-s 1013 ja § 102 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 103 lõikes 2 ja § 104 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

13) paragrahvi 105 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 110 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 31. Elektrituruseaduse muutmise seaduse (RT I 2010, 8, 40) §-s 27 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 32. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 84 lõikes 1 asendatakse sõnad «6 000 000 krooni» sõnadega «383 500 eurot»;

2) paragrahvi 146 lõikes 4 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

3) paragrahvides 153 ja 154 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 155 lõikes 2, § 1551 lõikes 2, § 156 lõikes 2, § 157 lõikes 2, § 158 lõikes 2 ja § 159 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 160 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

6) paragrahvi 161 lõikes 2, § 162 lõikes 2, § 163 lõikes 2, § 164 lõikes 2, § 165 lõikes 2, § 166 lõikes 2, § 1661 lõikes 2, § 1662 lõikes 2 ja § 1663 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 167 lõikes 2 ja § 168 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

8) paragrahvi 169 lõikes 2, § 170 lõikes 2, § 1711 lõikes 2 ja § 1712 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

9) paragrahvi 171 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

10) paragrahvi 172 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 173 lõikes 2 ja § 174 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 175 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

13) paragrahvi 176 lõikes 2, § 177 lõikes 2, § 178 lõikes 2 ja § 179 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 180 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

15) paragrahvi 182 lõikes 2 ja § 183 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

16) paragrahvis 184 ja § 1841 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

17) paragrahvi 185 lõikes 2 ja § 186 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

18) paragrahvi 187 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

19) paragrahvi 1901 lõikes 2 asendatakse sõnad «70 miljonit krooni» sõnadega «4 473 815 eurot».

§ 33. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 125 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9587 eurot»;

2) paragrahvi 125 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «250 000 krooni» sõnadega «15 978 eurot»;

3) paragrahvi 1214 lõikes 2 ja § 1215 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 34. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «kümme miljonit krooni» sõnadega «639 100 eurot»;

2) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad «kuus miljonit krooni» sõnadega «383 400 eurot»;

3) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

4) paragrahvi 8 lõike 3 esimeses lauses ja § 23 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 35. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 2009, 57, 381) § 291 lõikes 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 euro».

§ 36. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (RT I 2003, 18, 96; 2009, 25, 152) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Riikliku tagatise summa väljendatakse eurodes sõltumata sellest, kas võlgniku kohustus tekib eurodes või muus Eestis konverteeritavas valuutas, mida Euroopa Keskpank noteerib.»;

2) paragrahvi 18 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «30 miljonit krooni» sõnadega «1 917 349 eurot»;

3) paragrahvi 18 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) 2 236 908 eurot.»;

4) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «1,5 miljardit krooni» sõnadega «95 867 473 eurot».

§ 37. Euroopa Liidu kodaniku seaduse (RT I 2006, 26, 191; 2010, 3, 4) § 57 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 38. Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (RT I 2003, 51, 351; 2009, 62, 405) § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 39. Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seaduse (RT I 2004, 81, 543; 2008, 16, 116) § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 40. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2009, 56, 375; 2010, 10, 43) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «1,5 miljoni krooni» sõnadega «95 867 euro»;

2) paragrahvi 96 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 102 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui Euroopa Liidu määrustest ei tulene teisiti, nõutakse toetuse tagasinõudmise korral tagastatava toetuse summalt intressi sõltumata toetuse väljamaksmise valuutast eurodes. Intressimäär tagastatava toetuse summalt on eurodes ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas. Intressimäär fikseeritakse iga aasta 2. jaanuari seisuga ning see kehtib üks aasta. Intressi arvestatakse taotlejale toetuse tagasinõudmise otsuse teatavakstegemise päevast alates kuni toetuse tagasimakse või tasaarveldamise korras mahaarvamiseni. Intressiarvestuse aluseks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.»;

4) paragrahvi 103 lõikes 2, § 104 lõikes 2 ja § 105 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 41. Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 2010, 10, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõike 1 punktis 3 ja § 65 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 711 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 42. Finantsinspektsiooni seaduse (RT I 2001, 48, 267; 2010, 9, 41) § 64 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduses (RT I 2001, 97, 603; 2008, 48, 266) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000-kroonise» sõnadega «3200-eurose»;

3) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000-kroonise» sõnadega «2600-eurose».

§ 44. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 2004, 30, 209; 2009, 34, 224) § 32 lõikes 2, § 33 lõikes 2 ja § 34 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 45. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 84 lõikes 5 asendatakse sõnad «kakssada krooni» sõnadega «12 eurot»;

2) paragrahvi 90 lõikes 1 asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «25 eurot»;

3) paragrahvi 98 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 46. Hasartmängumaksu seaduses (RT I 2009, 24, 146) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 1 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1278,23 eurot»;

2) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «447,38 eurot»;

3) paragrahvi 6 punktis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31,95 eurot».

§ 47. Hasartmänguseaduses (RT I 2008, 47, 261; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

2) paragrahvi 74 lõikes 2 ja § 75 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 76 lõikes 2, § 77 lõikes 2, § 78 lõikes 2, § 79 lõikes 2, § 80 lõikes 2 ja § 81 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 82 lõikes 2 ja § 83 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

5) paragrahvi 84 lõikes 2, § 85 lõikes 2 ja § 86 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

6) paragrahvi 87 lõikes 2 ja § 88 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

7) paragrahvi 89 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

8) paragrahvi 90 lõikes 2, § 91 lõikes 2, § 92 lõikes 2, § 93 lõikes 2, § 94 lõikes 2 ja § 95 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

9) paragrahvi 96 lõikes 2 ja § 97 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

10) paragrahv 104 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Hoiu-laenuühistu seaduses (RT I 1999, 24, 357; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6 eurot»;

2) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

3) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6 eurot».

§ 49. Hooneühistuseaduse (RT I 2004, 53, 368; 2009, 51, 349) § 21 lõikes 1 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2500 eurot».

§ 50. Huvikooli seaduse (RT I 2007, 4, 19; 2009, 5, 35) § 26 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 51. Hädaolukorra seaduses (RT I 2009, 39, 262; 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvi 51 lõikes 2, § 52 lõikes 2 ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 54 lõikes 2 ja § 55 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot».

§ 52. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (RT I 1996, 3, 57; 2009, 5, 35) § 4 lõikes 11 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «10 000 eurot».

§ 53. Infoühiskonna teenuse seaduses (RT I 2004, 29, 191; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 54. Investeerimisfondide seaduses (RT I 2004, 36, 251; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 108 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Osak võib olla nimiväärtusega või nimiväärtuseta. Ühel ja samal fondil ei või olla nimiväärtusega ja nimiväärtuseta osakuid.»;

2) paragrahvi 108 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

«(51) Kui fondil on nimiväärtusega osakud, siis osaku nimiväärtus väljendatakse vähemalt ühe sendi täpsusega, välisvaluutas nimiväärtuse väljendamise korral vähemalt täpsusega kaks kohta pärast koma.

(52) Kui fondil on nimiväärtusega osakud, siis ei või fondi osaku nimiväärtus olla väiksem kui üks euro.»;

3) paragrahvi 109 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Pensionifondi osakul peab olema nimiväärtus, mis on 0,64 eurot.»;

4) paragrahvi 144 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «neli» sõnaga «viis»;

5) paragrahvi 301 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», läbivalt sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

6) paragrahvi 302 lõikes 2, § 303 lõikes 2, § 304 lõikes 2, § 305 lõikes 2, § 306 lõikes 2, § 307 lõikes 1, § 308 lõikes 2, § 309 lõikes 2, §-s 310, § 311 lõikes 2, §-s 312, §-s 3141, §-s 3142, §-s 315, § 316 lõikes 1, §-s 317, § 318 lõikes 2 ja § 3181 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

7) paragrahv 335 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-ga 3351 järgmises sõnastuses:

«§ 3351. Erisused eurole üleminekul

(1) Fondivalitseja, kes muudab fondi tingimusi, on kohustatud fondi tingimustes Eesti kroonides väljendatud summad ümber arvestama eurodeks.

(2) Eestis euro kasutusele võtmisega seonduvalt ei tule fondi tingimuste või põhikirja muudatusi Finantsinspektsiooniga kooskõlastada, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) fondi tingimustes või põhikirjas muudetakse üksnes neid sätteid, mida fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt euro kasutusele võtmisest Eestis;
2) muudetud fondi tingimused või põhikiri esitatakse Finantsinspektsioonile.

(3) Nende fondide, mille tingimused on registreeritud enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, osakute nimiväärtused arvestatakse eurodesse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse §-s 5 sätestatule.»

§ 55. Isikuandmete kaitse seaduses (RT I 2007, 24, 127; 2007, 68, 421) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 2 kolmandas lauses asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 2 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

3) paragrahvi 42 lõikes 2 ja § 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 56. Jahiseaduse (RT I 2002, 41, 252; 2009, 30, 179) § 57 lõikes 2, § 571 lõikes 2, § 59 lõikes 2, § 60 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 57. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes» ning sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

2) paragrahvi 100 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 eurot»;

3) paragrahvi 100 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad «5 000 000 krooni» sõnadega «319 550 eurot».

§ 58. Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 32 lõikes 2 ja § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 59. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2010, 7, 29) § 3 lõikes 11 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 60. Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593; 2009, 56, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 lõike 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise korral on intressimäär tagastatava toetuse summalt ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas.»;

2) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 73 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 61. Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19 eurot»;

2) paragrahvi 171 lõikes 3 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,20 eurot»;

3) paragrahvi 231 lõikes 2, § 232 lõikes 2, § 233 lõikes 2, § 234 lõikes 2 ja § 235 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 25 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot», läbivalt sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot», sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot», sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot».

§ 62. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2010, 11, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 44 lõikes 2 asendatakse sõnad «viiskümmend krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

2) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse sõna «täiskroonides» sõnaga «kümne sendi täpsusega»;

3) paragrahvi 44 lõikes 8 asendatakse sõnad «viiskümmend tuhat kuni kakssada viiskümmend miljonit krooni» sõnadega «3200–16 000 000 eurot»;

4) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «kuuskümmend krooni» sõnadega «neli eurot»;

5) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «viissada kuni viissada tuhat krooni» sõnadega «32–32 000 eurot»;

6) paragrahvi 151 lõikes 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 168 lõikes 2 asendatakse sõnad «kakskümmend tuhat krooni» sõnadega «1300 eurot»;

8) paragrahvi 1791 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

9) paragrahvi 2251 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

10) paragrahvi 261 lõikes 2, § 353 lõikes 3 ja § 366 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolmkümmend tuhat krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 270 lõikes 2, § 352 lõikes 2 ja § 362 lõikes 2 asendatakse sõnad «viiskümmend tuhat krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 271 lõikes 3 asendatakse sõnad «viisteist tuhat krooni» sõnadega «960 eurot»;

13) paragrahvi 3001 lõikes 2, § 3891 lõikes 2 ja § 3892 lõikes 2 asendatakse sõnad «5 000 000 krooni» sõnadega «320 000 euro» vastavas käändes;

14) paragrahvi 3341 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

15) paragrahvi 3342 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

16) paragrahvi 372 lõikes 3 ja § 3721 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 63. Kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407; 2009, 62, 405) § 571 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 64. Kaubandusliku meresõidu seaduses (RT I 2002, 55, 345; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 87 lõike 6 kolmandas lauses asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 95 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 65. Kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kroonides arveldamisel võib kauba või teenuse lõpphinda ümardada 10 sendiga täisarvuliselt jaguva summani:»;

2) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

6) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

7) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

9) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

10) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

11) paragrahvi 31 lõikes 2 ja § 32 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 66. Kaugkütteseaduses (RT I 2003, 25, 154; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvis 33 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvides 34, 35 ja 36 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 67. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 2010, 12, 65) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 261 lõikes 3 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 262 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 265 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

5) paragrahvi 266 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot».

§ 68. Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 241 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 242 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 244 lõikes 2 asendatakse sõnad «350 000 krooni» sõnadega «23 000 eurot».

§ 69. Keskkonnajärelevalve seaduse (RT I 2001, 56, 337; 2007, 19, 95) § 221 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot».

§ 70. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87; 2010, 8, 37) § 53 lõikes 2 ja § 54 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 71. Keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 2009, 49, 331) § 131 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 72. Keskkonnatasude seaduses (RT I 2005, 67, 512; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad on:
1) dolokivi – 0,76 ja 5,11 eurot kuupmeetri eest;
2) fosforiit – 1,53 ja 3,19 eurot tonni eest;
3) kristalliinne ehituskivi – 1,27 ja 2,55 eurot kuupmeetri eest;
4) kruus – 0,57 ja 3,19 eurot kuupmeetri eest;
5) liiv – 0,25 ja 3,19 eurot kuupmeetri eest;
6) lubjakivi – 0,83 ja 5,11 eurot kuupmeetri eest;
7) põlevkivi – 0,92 ja 6,39 eurot tonni eest;
8) savi – 0,51 ja 1,91 eurot kuupmeetri eest;
9) turvas – 1,15 ja 2,87 eurot tonni eest.»;

2) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad eurodes tuhande kuupmeetri eest on:
1) pinnavesi – 14,65 ja 38,30;
2) pinnavesi jahutusveena – 1,55 ja 7,65;
3) kvaternaari põhjaveekihi vesi – 30,65 ja 70,30;
4) devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihtide vesi – 40,90 ja 95,86;
5) kambriumi-vendi põhjaveekihi vesi – 44,70 ja 102,25;
6) kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamine tehnoloogiaotstarbel, välja arvatud toiduainete valmistamiseks – 82,40 ja 191,7;
7) joogiks kasutatav mineraalvesi – 1469 ja 2300;
8) ravivannimineraalvesi – 146,90 ja 230;
9) karjääridest väljapumbatav vesi – 9,58 ja 63,91;
10) kaevandustest väljapumbatav vesi – 25,56 ja 76,69.»;

3) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 1 asendatakse läbivalt sõnad «15,6 krooni» sõnadega «0,95 eurot» ja sõnad «10 krooni» sõnadega «0,60 eurot»;

4) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) aastas ühe püügipäeva eest 63,90 kuni 320 eurot, väljapüütava kala ühe tonni eest 1,25 kuni 63,90 eurot, püügivahendi eest 0,95 kuni 128 eurot, välja arvatud silmutorbiku eest, mille püügiõiguse tasu võib olla 0,60 kuni 1,55 eurot, ja isendi eest 0,30 kuni 0,95 eurot. Püügiõiguse tasu püügivahendi eest, millega püütakse angerjat, on kuni 639 eurot aastas. Püügiõiguse tasu põhjanooda ehk mutniku eest on 1278 kuni 2556 eurot aastas;»;

5) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «1 kuni 100 krooni» sõnadega «0,06 kuni 6,35 eurot»;

6) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «0,5 kuni 200 krooni» sõnadega «0,03 kuni 12,75 eurot» ja sõnad «15 kuni 200 krooni» sõnadega «0,95 kuni 12,75 eurot»;

7) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Saastetasumäärad saasteainetonni kohta saasteainete heitmisel välisõhku on järgmised:
1) vääveldioksiid (SO2) ja muud anorgaanilised väävliühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 51 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 66,21 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 86,08 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,90 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 145,46 eurot;
2) süsinikoksiid (CO) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 5,25 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 5,78 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 6,35 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 6,99 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 7,70 eurot;
3) tahked osakesed, välja arvatud raskmetallid või nende ühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 51,19 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 66,53 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 86,47 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 112,42 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 146,16 eurot;
4) lämmastikoksiidid ümberarvestatuna lämmastikdioksiidiks ja muud anorgaanilised lämmastikuühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 83,53 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 91,90 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 101,10 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,20 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 122,32 eurot;
5) lenduvad orgaanilised ühendid, välja arvatud merkaptaanid ja metaan (CH4) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 83,53 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 91,90 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 101,10 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,20 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 122,32 eurot;
6) merkaptaanid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 27 320 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 28 686 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 28 830 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 30 271 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 31 785 eurot;
7) raskmetallid ja nende ühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1228 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1240 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 1252 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 1265 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 1278 eurot.»;

8) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Süsinikdioksiidi (CO2) saastetasumäär tonni kohta on 2 eurot.»;

9) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Saastetasumäärad saasteaine ühe tonni heitmisel veekogusse, põhjavette või pinnasesse on järgmised:
1) orgaanilised ained, välja arvatud käesoleva lõike punktides 6 ja 7 nimetatud, ümberarvestatuna nende lagundamise biokeemiliseks hapnikutarbeks seitsme ööpäeva jooksul (BHT7) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1379 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1392 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 1406 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 1420 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 1435 eurot;
2) fosforiühendid ümberarvestatuna üldfosforiks (Püld) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 4206 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 5468 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 7109 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 9241 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 12 014 eurot;
3) lämmastikuühendid ümberarvestatuna üldlämmastikuks (Nüld) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1616 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1858 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2137 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2457 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2826 eurot;
4) heljum – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 377,65 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 415,42 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 456,96 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 502,66 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 552,89 eurot;
5) sulfaadid, ümberarvestatuna sulfaatiooniks (SO42-) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 5,81 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 6,13 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 6,45 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 6,77 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 7,09 eurot;
6) ühealuselised fenoolid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 11 731 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 14 077 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 16 893 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 20 272 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 24 326 eurot;
7) nafta, naftasaadused, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadused – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 2620 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 3013 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 3465 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 3985 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 4582 eurot;
8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetamata muud ohtlikud ained veeseaduse tähenduses – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 12 039 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 13 844 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 15 921 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 18 309 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 21 056 eurot.»;

10) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud saastetasumääradele makstakse saastetasu, kui ärajuhitava heitvee pH on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 kuni 0,19 eurot igas kuupmeetris heitvees väärtust 9,0 ületava või väärtusest 6,0 väiksema pH ühikukümnendiku kohta.»;

11) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tavajäätmete prügilasse prügila valdaja jäätmeloa või keskkonnakompleksloa alusel ladestada lubatud tava- ja ohtlikud jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktides 5–9 nimetatud jäätmed – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 14,38 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 17,25 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 20,77 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 24,86 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 29,84 eurot;»;

12) paragrahvi 21 lõike 1 punktid 4–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) asbesti sisaldavad ehitusmaterjalide jäätmed ning ehitus- ja lammutuspraht – 0,63 eurot;
5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 0,76 eurot;
6) puidukaitseained, anorgaanilisi pestitsiide, asbesti, arseeni ja pliid sisaldavad jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud jäätmed, kivisöe- ja põlevkivitõrv ning nende saadused, samuti neid sisaldavad bituumenitaolised segud ja põlevkivi töötlemise pigijäätmed – 62,56 eurot;
7) elavhõbedat, kaadmiumi, tsüaniide, polüklooritud bifenüüle ja terfenüüle (PCB-d, PCT-d) ning orgaanilisi pestitsiide sisaldavad jäätmed – 625,56 eurot;
8) põlevkivi lend- ja koldetuhk ning tsemendi klinkritolm – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1,44 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1,72 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2,07 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2,48 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2,98 eurot;
9) põlevkivi poolkoks – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1,44 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1,72 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2,07 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2,48 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2,98 eurot;»;

13) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Süsinikdioksiidi heitmisel paiksest saasteallikast välisõhku kauplemisloas lubatud heitkogusest suurema ja aastaaruandes kajastamata jäetud koguse eest tasutakse saastetasu iga süsinikdioksiiditonni eest 99,70 eurot.»;

14) paragrahvi 31 lõike 4 kolmas ja neljas lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Arvutused esitatakse 0,10 euro täpsusega. Seejuures jäetakse vähem kui 5 senti ära ning 5 ja enam senti ümardatakse ülespoole lähimaks 10 sendiks.»;

15) paragrahvi 32 lõikes 7 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

16) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

17) paragrahvi 37 lõikes 9 asendatakse sõna «täiskroonides» sõnadega «0,10 euro täpsusega»;

18) paragrahvi 37 lõikes 10 asendatakse sõnad «alla 2000 krooni» sõnadega «alla 130 euro» ja sõnad «ületanud 2000 krooni» sõnadega «ületanud 130 eurot».

§ 73. Keskkonnavastutuse seaduses (RT I 2007, 62, 396; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõikes 4 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

2) paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

4) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 74. Kiirgusseaduse (RT I 2004, 26, 173; 2009, 48, 322) § 64 lõikes 2, § 641 lõikes 2, § 65 lõikes 2, § 66 lõikes 2 ja § 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 75. Kindlustustegevuse seaduses (RT I 2004, 90, 616; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 77 lõike 5 punktist 3 jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides või»;

2) paragrahvi 781 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides või»;

3) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», sõnad «75 000 krooni» sõnadega «4800 eurot», sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «750 000 krooni» sõnadega «48 000 eurot»;

4) paragrahvis 199, § 200 lõikes 2, § 201 lõikes 2, § 2001 lõikes 2, § 2002 lõikes 2, §-des 203, 2031 ja 204, § 205 lõikes 2 ning § 207 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

5) paragrahvi 206 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahv 265 tunnistatakse kehtetuks.

§ 76. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 2009, 61, 401) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 371 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «30 euro»;

3) seadust täiendatakse §-ga 796 järgmises sõnastuses:

«§ 796. Kasutatava vääringu erisused

(1) Enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi erandi kehtetuks tunnistamise päev), tehtud kinnistusregistri kannete puhul väljendatakse kinnistusregistris rahasummasid Eesti kroonides.

(2) Rahasummade kandmisel kinnistusregistrisse kohaldatakse käesoleva seaduse § 371 ka juhul, kui kandeavaldus esitatakse kinnistusosakonnale enne erandi kehtetuks tunnistamise päeva, kuid kanne tehakse pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva.»

§ 77. Kogumispensionide seaduses (RT I 2004, 37, 252; 2009, 26, 161) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 54 lõikes 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «30 eurot».

§ 78. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 2009, 62, 405) § 662 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 79. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2009, 27, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 60 lõike 1 punktis 3 ja § 61 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 672 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 80. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses (RT I 2004, 56, 399; 2008, 51, 285) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «625 krooni» sõnadega «40 eurot» ja sõnad «2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni» sõnadega «128 000 eurot ja suurem kui 256 000 eurot»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «tuhande krooni» sõnadega «kümne euro».

§ 81. Kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2007, 12, 66) § 26 lõikes 3 ja § 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 82. Kohtuekspertiisiseaduses (RT I 2001, 53, 309; 2010, 8, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 272 asendatakse sõnad «1493 krooni» sõnadega «95 eurot»;

2) paragrahvis 273 asendatakse sõnad «900 krooni» sõnadega «57 eurot»;

3) paragrahvi 274 punktis 1 asendatakse sõnad «970 krooni» sõnadega «61 eurot»;

4) paragrahvi 274 punktis 2 asendatakse sõnad «1316 krooni» sõnadega «84 eurot»;

5) paragrahvi 274 punktis 3 asendatakse sõnad «4242 krooni» sõnadega «271 eurot»;

6) paragrahvi 274 punktis 4 asendatakse sõnad «1519 krooni» sõnadega «97 eurot»;

7) paragrahvi 274 punktis 5 asendatakse sõnad «2779 krooni» sõnadega «177 eurot»;

8) paragrahvi 274 punktis 6 asendatakse sõnad «2032 krooni» sõnadega «129 eurot»;

9) paragrahvi 274 punktis 7 asendatakse sõnad «1721 krooni» sõnadega «109 eurot»;

10) paragrahvi 274 punktis 8 asendatakse sõnad «1876 krooni» sõnadega «119 eurot»;

11) paragrahvi 275 punktis 1 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

12) paragrahvi 275 punktis 2 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot» ja sõnad «927 krooni» sõnadega «59 eurot»;

13) paragrahvi 275 punktis 3 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

14) paragrahvi 276 punktis 1 asendatakse sõnad «1185 krooni» sõnadega «75 eurot»;

15) paragrahvi 276 punktis 2 asendatakse sõnad «1315 krooni» sõnadega «84 eurot»;

16) paragrahvi 276 punktis 3 asendatakse sõnad «1275 krooni» sõnadega «81 eurot»;

17) paragrahvi 276 punktis 4 asendatakse sõnad «3020 krooni» sõnadega «193 eurot»;

18) paragrahvi 277 punktis 1 asendatakse sõnad «7063 krooni» sõnadega «451 eurot»;

19) paragrahvi 277 punktis 2 asendatakse sõnad «7881 krooni» sõnadega «503 eurot»;

20) paragrahvi 277 punktis 3 asendatakse sõnad «3861 krooni» sõnadega «246 eurot»;

21) paragrahvi 277 punktis 4 asendatakse sõnad «13 497 krooni» sõnadega «862 eurot»;

22) paragrahvi 277 punktis 5 asendatakse sõnad «25 162 krooni» sõnadega «1608 eurot»;

23) paragrahvi 277 punktis 6 asendatakse sõnad «4916 krooni» sõnadega «314 eurot»;

24) paragrahvi 277 punktis 7 asendatakse sõnad «6860 krooni» sõnadega «438 eurot»;

25) paragrahvi 277 punktis 8 asendatakse sõnad «11 922 krooni» sõnadega «761 eurot»;

26) paragrahvi 277 punktis 9 asendatakse sõnad «4420 krooni» sõnadega «282 eurot»;

27) paragrahvi 277 punktis 10 asendatakse sõnad «4003 krooni» sõnadega «255 eurot»;

28) paragrahvi 277 punktis 11 asendatakse sõnad «5640 krooni» sõnadega «360 eurot»;

29) paragrahvi 277 punktis 12 asendatakse sõnad «6699 krooni» sõnadega «428 eurot»;

30) paragrahvi 277 punktis 13 asendatakse sõnad «7161 krooni» sõnadega «457 eurot»;

31) paragrahvi 277 punktis 14 asendatakse sõnad «6463 krooni» sõnadega «413 eurot»;

32) paragrahvi 277 punktis 15 asendatakse sõnad «6730 krooni» sõnadega «430 eurot»;

33) paragrahvi 277 punktis 16 asendatakse sõnad «4535 krooni» sõnadega «289 eurot»;

34) paragrahvi 277 punktis 17 asendatakse sõnad «3758 krooni» sõnadega «240 eurot»;

35) paragrahvi 277 punktis 18 asendatakse sõnad «24 804 krooni» sõnadega «1585 eurot»;

36) paragrahvi 277 punktis 19 asendatakse sõnad «1360 krooni» sõnadega «86 eurot»;

37) paragrahvi 277 punktis 20 asendatakse sõnad «6575 krooni» sõnadega «420 eurot»;

38) paragrahvi 277 punktis 21 asendatakse sõnad «10 388 krooni» sõnadega «663 eurot»;

39) paragrahvi 277 punktis 22 asendatakse sõnad «11 022 krooni» sõnadega «704 eurot»;

40) paragrahvi 277 punktis 23 asendatakse sõnad «1250 krooni» sõnadega «79 eurot»;

41) paragrahvi 278 punktis 1 asendatakse sõnad «5221 krooni» sõnadega «333 eurot»;

42) paragrahvi 278 punktis 2 asendatakse sõnad «1219 krooni» sõnadega «77 eurot»;

43) paragrahvi 279 punktis 1 asendatakse sõnad «2269 krooni» sõnadega «145 eurot»;

44) paragrahvi 279 punktis 2 asendatakse sõnad «3479 krooni» sõnadega «222 eurot»;

45) paragrahvi 279 punktis 3 asendatakse sõnad «7416 krooni» sõnadega «473 eurot»;

46) paragrahvi 279 punktis 4 asendatakse sõnad «1065 krooni» sõnadega «68 eurot»;

47) paragrahvi 279 punktis 5 asendatakse sõnad «3451 krooni» sõnadega «220 eurot»;

48) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «818 krooni» sõnadega «52 eurot»;

49) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «848 krooni» sõnadega «54 eurot»;

50) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «36 krooni» sõnadega «2 eurot»;

51) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «199 krooni» sõnadega «12 eurot»;

52) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «843 krooni» sõnadega «53 eurot»;

53) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «960 krooni» sõnadega «61 eurot»;

54) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «789 krooni» sõnadega «50 eurot»;

55) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad «375 krooni» sõnadega «23 eurot»;

56) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «731 krooni» sõnadega «46 eurot»;

57) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «617 krooni» sõnadega «39 eurot»;

58) paragrahvi 2710 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «438 krooni» sõnadega «27 eurot»;

59) paragrahvi 2710 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «590 krooni» sõnadega «37 eurot»;

60) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «926 krooni» sõnadega «59 eurot»;

61) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «613 krooni» sõnadega «39 eurot»;

62) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «531 krooni» sõnadega «33 eurot»;

63) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «571 krooni» sõnadega «36 eurot»;

64) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «554 krooni» sõnadega «35 eurot»;

65) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «562 krooni» sõnadega «35 eurot»;

66) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «595 krooni» sõnadega «38 eurot»;

67) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot»;

68) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «466 krooni» sõnadega «29 eurot»;

69) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «375 krooni» sõnadega «23 eurot»;

70) paragrahvi 2711 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «2726 krooni» sõnadega «174 eurot»;

71) paragrahvi 2711 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2692 krooni» sõnadega «172 eurot»;

72) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «1198 krooni» sõnadega «76 eurot»;

73) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «822 krooni» sõnadega «52 eurot»;

74) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «226 krooni» sõnadega «14 eurot»;

75) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad «403 krooni» sõnadega «25 eurot»;

76) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad «418 krooni» sõnadega