Väljaandja:
Riigikogu

Akti liik:
seadus

Teksti liik:
terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:
01.01.2017

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Kehtetu

Avaldamismärge:
RT I, 08.07.2016, 7

Elatisabi seadus

Vastu võetud 21.02.2007
RT I 2007, 25, 130
jõustumine 01.01.2008