Väljaandja:
Riigikogu

Akti liik:
seadus

Teksti liik:
terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:
01.01.2017

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Kehtetu

Avaldamismärge:
RT I, 08.07.2016, 43

Vanemahüvitise seadus

Vastu võetud 10.12.2003
RT I 2003, 82, 549
jõustumine 01.01.2004