Väljateenitud aastate pensionide seadus

Vastu võetud 14.05.1992
RT 1992, 21, 294
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)
I. osa ÜLDSÄTTED

§ 1. Väljateenitud aastate pension määratakse nende kutsealade töötajatele ja spetsialistidele, kes teevad sellist tööd, millega kaasneb enne vanaduspensioni ikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mis takistab sellel kutsealal või ametikohal töötamise jätkamist.

Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaþi hulka ei arvata käesoleva seadusega ettenähtud kutsealadel või ametikohtadel osalise tööajaga töötamise aeg.
[RT I 1994, 83, 1450 - jõust. 01.01.1995]

§ 2. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:
1) [kehtetu - RT I 2000, 28, 167 - jõust. 16.04.2000]
2) politseiametnikel, päästeteenistujatel ning vanglaametnikel (§ 12);
3) mõne kategooria tsiviillennundustöötajatel ja katselenduritel (§ 13);
4) allmaa- ja pealmaamäetöödel – mõne kutseala töötajatel (§ 14 punkt 1);
5) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel (§ 14 punkt 2);
6) tekstiilitööstuse töötajatel (§ 14 punkt 3);
7) asenduskodude, erivajadusega inimeste õppeasutuste ja haigete laste asutuste õpetajatel (§ 14 punkt 4);
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
8) riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuse, sihtasutusena tegutseva etendusasutuse ja rahvusooperi teatud kategooria artistidel (§ 14 punkt 5);
9) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel (§ 14 punkt 6);
10) linnasiseste regulaarliinide ühissõidukijuhtidel (§ 14 punkt 7).

Käesoleva paragrahvi punktides 1–8 märgitud isikute kutsealad ja ametikohad, kus töötamine annab õiguse saada väljateenitud aastate pensioni, samuti töötajatele selle pensioni määramiseks vajaliku väljateenitud aastate arvutamise korra kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus.

§ 3. Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on pensioni baasosa, millele liidetakse iga sellele pensionile õigust andva staaþi aasta eest 90,6 protsenti staaþiaasta hindest ning käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikutel iga ülejäänud pensionistaaþi aasta eest 100 protsenti staaþiaasta hindest.

Käesoleva seaduse § 2 punktis 2 loetletud isikute ning punktis 3 nimetatud katselendurite pensionile arvutatakse täiendavalt juurde 20 protsenti pensioni baasosast.
[RT I 2006, 49, 370 - jõust. 20.11.2006]

§ 4. [Kehtetu - RT I 1993, 40, 596 - jõust. 01.07.1993]

§ 5. [Kehtetu - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 51. Väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaþi, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud pensionistaaþi, arvestatakse tööperioodide summana.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 52. Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaþi kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staaþist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 6. Mõne kutseala spetsialistidele (§ 12 teine lõik ja § 13 punktid 2–4) väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik pensionistaaþ tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonireþiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 61. Väljateenitud aastate pension määratakse käesoleva seadusega sätestatud tingimuste olemasolul isikule, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensionistaaþ.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 7. Väljateenitud aastate pension määratakse pensionitaotluse esitamise päevast.

Väljateenitud aastate pension määratakse eluajaks.

Väljateenitud aastate pensioni saajal, kellel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 8. [Kehtetu - RT I 1993, 40, 596 - jõust. 01.07.1993]

§ 9. [Kehtetu - RT I 1996, 22, 437 - jõust. 01.04.1996]

§ 10. Väljateenitud aastate pensioni määratakse ja makstakse pärast töötamise lõpetamist käesoleva seaduse alusel pensioni saamise õigust andval kutsealal või ametikohal.

Sellele kutsealale või ametikohale tagasipöördumisel väljateenitud aastate pensioni maksmine peatatakse.

Isikule, kes jätkab töötamist kutsealal või ametikohal, mis ei anna õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

Lõiked 4–5 [Kehtetud - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 11. Väljateenitud aastate pensionile kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 22.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 111. Väljateenitud aastate pensioni määramisel ja maksmisel läbiviidavale haldusmenetlusele ja tehtavatele otsustele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]
II. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION POLITSEI- JA KORRAKAITSEORGANITE TÖÖTAJATELE
[RT I 2000, 28, 167 - jõust. 16.04.2000]

§ 12. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on politseiametnikel, päästeteenistujatel ja vanglaametnikel, kes on töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud isikutel, kes on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, on õigus saada väljateenitud aastate pensioni, kui neil teenistusest vabastamise päevaks puudub riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmisest kuni 5 aastat ning nende üldine pensionistaaþ on vähemalt 25 aastat, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on teenitud selle pensioni saamise õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel.
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]
III. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION LENNUNDUSTÖÖTAJATELE

§ 13. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on järgmiste kategooriate lennundustöötajatel:
1) lennukoosseisu töötajatel ja katselenduritel, kellel on välja teenitud vähemalt 25-aastane staaþ lennukoosseisu töötajana või katselendurina.
Nimetatud töötajatel, kes on lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt vabastatud tervisliku seisundi tõttu, on õigus saada pensioni proportsionaalselt väljateenitud aastatega, kui see staaþ on vähemalt 20 aastat;
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]
2) lennuliikluse lennujuhtidel ja lennuinformaatoritel (dispetðeritel) 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaþ, millest vähemalt 10 aastat on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel.
Lennuliikluse juhtimisega seotud töötajatel arvatakse väljateenitud aastate staaþi hulka ka töötamine käesoleva paragrahvi punktis 1 märgitud kutsealadel;
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]
3) insener-tehnilise teenistuse töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 25-aastane pensionistaaþ, millest vähemalt 20 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses.
Insener-tehnilise teenistuse töötajate väljateenitud aastate staaþi hulka arvatakse ka töötamine käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud kutsealadel;
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]
4) stjuuarditel, instruktor-stjuuarditel, stjuardessidel ja instruktor-stjuardessidel 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaþ, millest vähemalt 10 aastat on töötatud käesolevas punktis nimetatud kutsealadel.
Käesolevas punktis ettenähtud tingimustel määratakse pension vaid neile stjuuarditele (instruktor-stjuuarditele) ja stjuardessidele (instruktor-stjuardessidele), kelle aastane lennutundide arv on vähemalt 500.
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

Väiksema lennutundide arvu korral suurendatakse proportsionaalselt nõutavat staaþi väljateenitud aastate pensioni õigust andval tööl.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]
IV. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION ÜKSIKUTE MAJANDUSHARUDE TEATUD KATEGOORIATE TÖÖTAJATELE NING MÕNE KATEGOORIA ARTISTIDELE

§ 14. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:
1) töötajatel, kes vahetult töötavad kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel (kaasa arvatud mäepäästeüksuste isikkoosseis) põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel ning kaevanduste ehitamisel, olenemata vanusest, kui nad on nendel kutsealadel töötanud vähemalt 25 aastat, nende tööde põhikutsealade töötajatel – koristusetöölistel, läbindajatel ja väljamismasinate juhtidel, kui nad on töötanud nendel kutsealadel vähemalt 20 aastat;
2) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku mõnd tüüpi laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel, olenemata vanusest, kui nad on nimetatud kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 25 aastat;
[RT I 2006, 55, 405 - jõust. 01.01.2007]
3) tekstiilitööstuses telgedel ja masinatel töötavatel töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat;
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]
4) õpetajatel, olenemata vanusest, kellel on vähemalt 25-aastane pedagoogilise töö staaþ, millest vähemalt 15 aastat on töötatud asenduskodudes ning erivajadustega inimeste õppeasutuses ja haigete laste asutustes, samuti kinnipidamiskohtade koolides;
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
5) teatud kategooria artistidel, olenemata vanusest, 20–25-aastase loomingulise töö staaþi korral riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, sealhulgas vokaalsolistidel, kellel on vähemalt 25-aastane loomingulise töö staaþ;
6) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel, kes on saanud nakkuse oma töökohustuste täitmisel, olenemata vanusest ja pensionistaaþist;
7) linnasisestel regulaarliinidel töötavatel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui 40 000 elanikuga linnades 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 25 aastat.
V. osa RAKENDUSSÄTTED
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 15. Selgitusi väljateenitud aastate pensioni õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 16. [Kehtetu - RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 17. Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse väljateenitud aastate pension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 18. Meestel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 12 teises lõigus sätestatud väljateenitud aastate pensionile, kui nad teenistusest vabastamise päevaks on jõudnud järgmisse vanusesse:

Aasta

Vanus

2005–2006

53

2007

54

2008

54

2009

55

2010

55

2011

56

2012

56

2013

57

2014

57

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 19. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 1 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise väljateenitud aastate staaþi olemasolul:

Aasta

Staaþ lennukoosseisu töötajana
või katselendurina (aastat)

Lennukoosseisust või katselenduri
ametikohalt tervisliku seisundi tõttu
vabastatud töötajate staaþ (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

15

2007

21

16

2008

21

16

2009

22

17

2010

22

17

2011

23

18

2012

23

18

2013

24

19

2014

24

19

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 20. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 2 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaþi olemasolul:

Aasta

Pensionistaaþ (aastat)

Sellest töötatud lennuliikluse
vahetul juhtimisel (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

15

7,5

2007

16

8

2008

16

8

2009

17

8,5

2010

17

8,5

2011

18

9

2012

18

9

2013

19

9,5

2014

19

9,5

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 21. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 3 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaþi olemasolul:

Aasta

Pensionistaaþ (aastat)

Sellest töötatud insener-tehnilises
teenistuses (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

15

2007

21

16

2008

21

16

2009

22

17

2010

22

17

2011

23

18

2012

23

18

2013

24

19

2014

24

19

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 22. Stjuardessil ja instruktor-stjuardessil on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 4 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaþi olemasolul:

Aasta

Pensionistaaþ (aastat)

sellest töötatud stjuardessina või
instruktor-stjuardessina (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

15

7,5

2007

16

8

2008

16

8

2009

17

8,5

2010

17

8,5

2011

18

9

2012

18

9

2013

19

9,5

2014

19

9,5

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 23. Naistel on kuni 2015. aastani käesoleva seaduse § 14 punktides 2 ja 7 sätestatud kutsealadel ja ametikohtadel ning tingimustel töötamisel õigus väljateenitud aastate pensionile, kui neil on nimetatud kutsealadel või ametikohtadel vähemalt järgmine pensionistaaþ:

Aasta

Pensionistaaþ (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

2007

21

2008

21

2009

22

2010

22

2011

23

2012

23

2013

24

2014

24

[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 231. Käesoleva seaduse § 14 punktis 5 nimetatud vokaalsolistidest on naistel kuni 2015. aastani õigus väljateenitud aastate pensionile järgmise loomingulise töö staaþi olemasolul:

Aasta

Loomingulise töö staaþ (aastat)

Kuni 31.12.2006

20

2007

21

2008

21

2009

22

2010

22

2011

23

2012

23

2013

24

2014

24

[RT I 2006, 49, 370 - jõust. 20.11.2006]

§ 24. Isikutel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks väljateenitud aastate pensioni saamiseks nõutud pensionistaaþ, tekib õigus väljateenitud aastate pensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaþi nõuete alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 25. Käesoleva seaduse § 14 punktis 4 nimetatud staaþi hulka arvestatakse ka pedagoogina töötatud aeg.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]