Väljaandja : Riigikogu
Akti või dokumendi liik : seadus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.07.2009

TÖÖ- JA PUHKEAJA SEADUS

Vastu võetud 24.01.2001. a seadusega

Kehtetu – RT I 2009, 5, 35 – jõust. 1.07.2009]